Art. 11. - Terenowe organy jednolitej władzy państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.14.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.
Art.  11.
1.
Rady narodowe powołują dla poszczególnych dziedzin swojej działalności stałe komisje, które z ramienia rady wykonują nadzór nad działalnością jej organów, przygotowują projekty ważniejszych uchwał rady, sprawują kontrolę społeczną, utrzymują stałą i ścisłą więź z masami pracującymi.
2.
Wykonując swoje zadania, komisje współdziałają z prezydium i jego organami oraz mobilizują inicjatywę mas pracujących i przyciągają je do współudziału w pracach rady i jej organów.
3.
Prezydium rady narodowej i jego organy są obowiązane udzielać komisjom wszechstronnej pomocy w wykonywaniu ich zadań.
4.
Rady narodowe mogą ponadto powoływać komisje niestałe dla określonych zadań doraźnych.
5.
Rada Państwa ustala wytyczne dla powoływania komisji, a w szczególności określa komisje stałe, które powinny być powołane przez każdą radę narodową odpowiedniego stopnia, oraz ustala ramowe regulaminy działalności komisji.