Taryfy pocztowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.61.455

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 5 czerwca 1923 r.
w przedmiocie taryf pocztowych.

Na mocy artykułu 10 ustawy dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P. P. № 44 poz. 310) zarządza się co następuje:
Ustanawia się nową stawkę taryfową dla druków do wagi 25 gr. Opłata wynosi 50 mk.
Ustanawia się nową stawką taryfową dla próbek towarów do wagi 100 gr. Opłata wynosi 200 mk.
Znosi się ważność postanowień punktu 8 wewnętrznej taryfy pocztowej ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dn. 12 marca 1923 w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraf, i telefon. (Dz. U. R. P. № 33, poz. 220) i wprowadza nowe opłaty, oparte na przeciętnej wadze egzemplarzy poszczególnych wydawnictw i procentowym stosunku do opłat za druki zwykłe odpowiedniej wagi.

Opłata od każdego egzemplarza czasopisma wynosi:

za czasopismo do wagi 25 gr. 35% opłaty za druki do wagi 25 gr.

za czasopismo do wagi 50 gr. 35% opłaty za druki do wagi 50 gr.

za czasopismo do wagi 100 gr. 25% opłaty za druki do wagi 100 gr.

za czasopismo do wagi 250 gr. 25% opłaty za druki -do wagi 250 gr.

za czasopismo do wagi 500 gr. 25% opłaty za druki do wagi 500 gr.

za czasopismo do wagi 1.000 gr. 25% opłaty za druki do wagi 1.000 gr.

Za czasopisma wychodzące dwa razy dziennie, lecz rozsyłane raz dziennie oblicza się należytość według łącznej wagi obydwu numerów.

Opłaty pocztowe za czasopisma mają być pobierane jak dotychczas zgóry miesięcznie, względnie kwartalnie.

Określoną w wewnętrznej taryfie pocztowej kwotą podanej wartości, ponad która pobiera się przy paczkach wartościowych należytość manipulacyjną (punkt 11 b. tejże taryfy) podwyższa się z 50.000 mk. na 100.000 mk.
Zniża się szczególna należytość za przekazanie czasopism w razie zmiany mieszkania abonenta w obrębie tej samej miejscowości, o ile nowa dzielnica należy do okręgu doręczeń innego, urzędu pocztowego oraz za przekazanie czasopism w razie zmiany pobytu adresata do miejscowości należących do zamiejscowego okręgu doręczeń tego urzędu lub do okręgu innego urzędu (punkt 12 specjalnych należytości pocztowych w b. dzielnicy pruskiej, ogłoszonych w wewnętrznej taryfie pocztowej) z 250 mk. na 150 mk.
Zniża się należytość manipulacyjną przy zamawianiu czasopism za pośrednictwem urzędów pocztowych (punkt 13 a) i h) specjalnych należytości pocztowych w b. dzielnicy pruskiej ogłoszonych w wewnętrznej taryfie pocztowej) z 300 mk. względnie 10 mk. na 150 mk. wzgl. 5 mk.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1923 r. i obowiązuje w całej Rzeczypospolitej 7. wyjątkiem §§ 5 i 6, które obowiązują tylko w województwie poznańskiem i pomorskiem i w górnośląskiej części województwa śląskiego.