Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.93.688

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 12 listopada 1921 r.
w przedmiocie taksy aptekarskiej za pracę przy recepturze.

Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63 poz. 371), § 7 austr. ustawy aptekarskiej z d. 18 grudnia 1906 r. (Dz. U. P. № 5 z 1907 r.), art. 380 ros. ustawy lekarskiej (ros. Zb. Pr. t. XIII wyd. 1905 r.) zarządza się co następuje:
§  1. Osoby, wymienione w art. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz. U. R. P. № 46 poz. 284), mogą za pracą przy recepturze zamiast cen ustanowionych w załączniku do rozporządzenia z dnia 8 października 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz. U. R. P. № 84 poz. 604) pobierać ceny maksymalne podług załączonego cennika.
§  2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą w zaborze rosyjskim i w b. zaborze austriackim z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Taksa za pracą przy recepturze.

(TAXA LABORUM)

Ceny w fenigach.

1.Za wydanie, według recepty lekarza, środków leczniczych gotowych, niezłożonych (simplicia) płynnych i niepłynnych bez względu na ilość, za każdy2800
2.Za zmieszanie cieczy wraz z filtrowaniem, bez różnicy liczby i ilości składników6500
Za odważanie środków leczniczych oddzielnej opłaty pobierać nie należy.
3.Za rozpuszczenie w cieczy, a również za rozpuszczenie ze zmieszaniem i filtrowaniem jakichkolwiekbądź środków leczniczych, bez względu na liczbę i ilość9600
4.Za napary, odwary, odwaro-napary, wysycania (saturationes), zawiesiny (emulsiones), zawiesino-napary, powidełka i galaretki, bez względu na liczbę i ilość wchodzących w nie składników.12000
Za rozpuszczenie w nich, albo rozpuszczenie ze zmieszaniem jakichkolwiekbądź środków, bez względu na ich liczbę i ilość.2800
Za dodanie i zmieszanie z niemi jakichkolwiek składników, bez względu na ich liczbę i ilość1900
5.Za napełnienie (z zatopieniem i sterylizacją) szklanych ampułek, za pierwsze trzy15600
Za każdą następną1100
6.Za sterylizację cieczy nie w ampułkach, bez względu na ilość13200
7.Za przyrządzenie plastra lub maści z jednego lub kilku środków bez względu na ilość10400
8.Za krajanie lub proszkowanie wszelkich środków leczniczych, o ile nie są w tej postaci podane w taksie, za ilości włącznie do 100,04800
Powyżej 100,0 za każde następne 100,01400
Wszystkie środki lecznicze dla zwierząt domowych, przepisane w ilości od 400,0 wydawać i oceniać należy jako proszek ogrubny (grossus), o ile nie przepisano "pulvis subtillis- simus".
9.Za zmieszanie wszelkiego rodzaju ziół i proszków, bez względu na ilość6500
10.Za rozważenie i wydanie ziół, jak również ogrubnych lub subtelnych proszków, za każdy proszek lub dawką550
11.a) Za przygotowanie masy pigułkowej, włącznie ze zmieszaniem i rozpuszczeniem środków użytych i rozdzielenie jej na pigułki, za pierwsze 30 pigułek13200
Za każde następne 30 pigułek po5600
1. Pigułki o wadze ponad 0,60 liczą się jak "boli".
11. Za przesypanie pigułek należy pobierać podaną
w taksie cenę użytego w tym celu proszku. Liczyć należy nie więcej niż 2,0 na każde 30 pigułek. Jeżeli w recepcie nie wskazano proszku do przesypania, to stosować należy proszek widłaku (Lycopodium).
b) Za pokrycie pigułek kolodjonem, za każde 30 pigułek.6700
c) Za pokrycie pigułek balsamem tolutańskim, za każde 30 pigułek6700
d) Za pokrycie srebrem, za każde 30 pigułek21600
e) Za pokrycie pigułek żelatyną, karukiem, cukrem, kieratyną za każde 30 pigułek13200
f) Za pokrycie pigułek złotem za każde 30 pigułek
Przy powyższych robotach jest wliczona i cena użytego materjału.
12.Za przygotowanie masy i podzielenie jej na bolusy (boli) pastylki (rotulae trochisci) z wszelkiemi dodatkowemi robotami, do 5 sztuk13200
Powyżej 5, za każdą sztukę700
13.Za robotę prasowanych tabletek (tabl. compress.) i za pastylki gumowe (past. gumosi) z wszelkiemi rękoczynami do 10 sztuk Powyżej 10 sztuk za każdą13200 530
14.Za przygotowanie i podzielenie czopków (suppositoria) i gałek (globuli) z wszelkiemi rękoczynami za każdą sztukę3100
15.Za nasmarowanie i zmieszanie, o ile ono jest niezbędne, plastra na sparadrapie lub płótnie wielkości do 80 cm. kw.13200
Za każde następne 20 cm. kw1800
Za użyte płótno za 1 cm. kw50
Za użyty sparadrap za 1 cm. kw100
Przy smarowaniu zwykłego plastra oblicza się na 20 cm. kw. 3,0 masy, a przy cienko posmarowanym plastrze 1,5.
Jeżeli nie wskazana jest ilość plastra, a oznaczona jedynie jego wielkość, to opłatę za zużyty plaster oblicza się podług poniższej tablicy:
cm. kw.zwykł.cienk.
1)Formaauricularis12,52,01,25
2)"chartae lusoriae}

}

508,04,0
3)"volaemanusminoris
4)"""majoris}

}

7512,06,0
5)"palmae"minoris
6)"""majoris12520,010,0
7)"voluminislibrioctavi20030,015,0
8)"""quarti40060,030,0
16.Za owinięcie proszków, ziółek, plastrów i t. p. wraz z pieczątką, sygnaturą i odpisem recepty na sygnaturze; za sygnaturę,
kartkę, pieczątkę i odpis recepty na sygnaturze lekarstw wydawanych w pudełkach; za owiązanie naczynia kapslem i sznurkiem, za sygnaturę z odpisem recepty, kartkę i pieczątkę.4000
Jeżeli na recepcie napisane jest przez lekarza pro paupere", nie należy pobierać opłaty wynikającej z tego punktu.
17.Za owinięcie i owiązanie, pieczątkę i kartkę przy sprzedaży odręcznej500
18.Za każdą jednorazową ekspedycję nocną t. j. od chwili zamknięcia apteki do chwili otwarcia, bez względu na to z jakiej liczby przedmiotów ekspedycja się składa, wolno doliczać3000
Za ekspedycję lekarstw według recept, oznaczonych przez lekarza dopiskiem "cito" "statim", opłata dodatkowa nie może być pobierana.