Szwecja-Polska. Porozumienie o wzajemnym udzieleniu obywatelom polskim i szwedzkim prawa korzystania ze świadczeń na wypadek bezrobocia. Warszawa.1937.09.13.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.30.268

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1938 r.

POROZUMIENIE
między Polską a Szwecją o wzajemnym udzieleniu obywatelom polskim i szwedzkim prawa korzystania ze świadczeń na wypadek bezrobocia, podpisane w Warszawie dnia 13 września 1937 r.

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

MY, IGNACY MOŚCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, wiadomym czynimy:

W dniu trzynastym września tysiąc dziewięćset trzydziestego siódmego roku wymienione zostały w Warszawie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji noty, stanowiące porozumienie o wzajemnym udzieleniu obywatelom polskim i szwedzkim prawa korzystania ze świadczeń na wypadek bezrobocia, o następującym brzmieniu dosłownym:

Przekład.

POSELSTWO SZWEDZKIE

Nr 105.

Warszawa, dnia 13 września 1937 r.

Panie Ministrze,

Z polecenia mego Rządu mam zaszczyt zakomunikować Panu, iż Rząd Szwedzki zobowiązuje się, z zastrzeżeniem równoważnego zobowiązania ze strony Rządu Polskiego, udzielać obywatelom polskim, przebywającym w Szwecji prawa korzystania na tych samych warunkach jak obywatele szwedzcy, ze świadczeń ubezpieczeniowych na wypadek bezrobocia z kas, subwencjonowanych przez państwo.

W razie, gdyby Rząd Polski był skłonny ze swej strony przyjąć powyższe zobowiązanie, pozwalam sobie zaproponować, aby niniejsza nota i odpowiedź Waszej Ekscelencji na tę notę stanowiły Porozumienie między obydwoma Rządami. Data, od której porozumienie to wejdzie w życie, zostanie ustalona za wspólną zgodą w drodze późniejszej wymiany not. Będzie ono ważne aż do upływu jednego roku, licząc od daty jego wypowiedzenia, notyfikowanego przez jedną z Układających się Stron, drugiej Stronie.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego bardzo wysokiego poważania.

Sven Grafström

Chargé d'Affaires a. i.

Jego Ekscelencja P. Hrabia J. Szembek,

Wiceminister w Ministerstwie Spraw

Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej,

Warszawa.

MINISTERSTWO

SPRAW ZAGRANICZNYCH

Nr P. V. 85/S/1/1/37.

Warszawa, dnia 13 września 1937 r.

Panie Chargé d'Affaires,

Notą z dnia 13 b. m. zechciał mi Pan zakomunikować, że Rząd Szwedzki zobowiązuje się, z zastrzeżeniem równoważnego zobowiązania ze strony Rządu Polskiego udzielać obywatelom polskim, przebywającym w Szwecji, prawa korzystania na tych samych warunkach co obywatele szwedzcy, ze świadczeń ubezpieczeniowych na wypadek bezrobocia z kas subwencjonowanych przez państwo.

Potwierdzając odbiór wyżej wymienionej noty, mam zaszczyt zawiadomić Pana, że Rząd Polski, przyjmując propozycję Rządu Szwedzkiego, zobowiązuje się udzielać obywatelom szwedzkim, przebywającym w Polsce, prawa korzystania ze świadczeń ubezpieczeniowych Funduszu Pracy, subwencjonowanego przez państwo, na tych samych warunkach, na jakich korzystają obywatele polscy.

Rząd Polski zgadza się z Rządem Szwedzkim, aby uważać powyższą notę Pana i niniejszą notę jako stanowiące Porozumienie między naszymi Rządami. Data, od której Porozumienie to wejdzie w życie, zostanie ustalona za wspólną zgodą w drodze późniejszej wymiany not. Będzie ono ważne aż do upływu jednego roku, licząc od daty jego wypowiedzenia, notyfikowanego przez jedną z Układających się Stron, drugiej Stronie.

Zechce Pan przyjąć, Panie Chargé d'Affaires, zapewnienia mego prawdziwego poważania.

Szembek

Do Pana Sven Grafström

Chargé d'Affaires a. i. Szwecji

w Warszawie.

Zaznajomiwszy się z powyższym porozumieniem, uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadczamy, że jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego, wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 25 marca 1938 r.