Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.835

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie sztandaru Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wymagania dotyczące sztandaru Służby Ochrony Państwa, zwanego dalej "sztandarem", oraz jego wzór;
2) wzór aktu nadania sztandaru oraz wzór aktu jego wręczenia;
3) tryb i warunki nadania sztandaru oraz sposób jego wręczania;
4) sposób przechowywania sztandaru.
§  2.  Sztandar składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy.
§  3. 
1.  Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o boku o długości 100 cm, barwy karmazynu polskiego po stronie głównej, a barwy granatowej po stronie odwrotnej. Jeden bok płata sztandaru jest wszyty w białą skórę, przymocowaną do drzewca siedmioma gwoździami z białego metalu po każdej stronie płata. Boki płata, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte złotą frędzlą o długości 5 cm.
2.  Na stronie głównej płata sztandaru znajduje się wizerunek orła białego o wysokości 51 cm, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, haftowany srebrnym szychem, a korona, dziób i szpony - haftowane złotym szychem. Wokół wizerunku orła białego jest umieszczony haftowany złotym szychem o średnicy 78 cm i wykonany wielkimi literami o wysokości 7,2 cm napis "BÓG HONOR OJCZYZNA".
3.  Wzór strony głównej płata sztandaru jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4.  Wzór haftu na stronie głównej płata sztandaru jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
5.  Na stronie odwrotnej płata sztandaru jest umieszczony centralnie, haftowany granatowym szychem znak graficzny Służby Ochrony Państwa o wysokości 19 cm i szerokości 27 cm, znajdujący się na srebrnym tle, zwany dalej "znakiem graficznym SOP". Znak graficzny SOP jest otoczony okręgiem barwy granatowej o średnicy 51,5 cm i szerokości 7,5 cm, w którym jest umieszczony haftowany srebrnym szychem i wykonany wielkimi literami o wysokości 4,5 cm napis "SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA".
6.  W rogach strony odwrotnej płata są umieszczone wieńce z gałązek dębiny i wawrzynu, haftowane złotym szychem o wysokości 26 cm i szerokości 32 cm. W polach wieńców są umieszczone kolejno: data "1924", litery "SOP", jako skrót nazwy "Służba Ochrony Państwa", data "2018", haftowane srebrnym szychem o wysokości 5 cm oraz haftowany srebrnym szychem Znak Polski Walczącej z dodaną cyfrą 1 o wysokości 13 cm, haftowaną czerwonym szychem, zastępującą trzon kotwicy tego znaku.
7.  Wzór strony odwrotnej płata sztandaru jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
8.  Wzór haftu na stronie odwrotnej płata sztandaru jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
9.  Wzór haftu znaku graficznego SOP na odwrotnej stronie płata sztandaru jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
10.  Wzór haftu wieńców z gałązek dębiny i wawrzynu na stronie odwrotnej płata sztandaru jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy, wykonanych z białego metalu. Korona, dziób i szpony orła są koloru złotego.
2.  Front głowicy sztandaru jest usytuowany po stronie głównej płata sztandaru.
3.  Na przedniej ścianie podstawy są umieszczone litery "SOP", jako skrót nazwy "Służba Ochrony Państwa". Wewnątrz podstawy głowicy jest umieszczona zminiaturyzowana kopia aktu nadania sztandaru.
4.  Wzór głowicy sztandaru jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Drzewce sztandaru, o średnicy 4 cm i długości 200 cm, jest wykonane z drewna toczonego. Drzewce jest dwudzielne, połączone tuleją z metalu białego. Na górnym końcu drzewca jest osadzona głowica, dolnym brzegiem tulei dochodząca do górnego płata, a na dolnym końcu drzewca jest osadzone stożkowe okucie z metalu białego.
2.  Na drzewcu sztandaru mogą być umieszczone gwoździe pamiątkowe upamiętniające ważne wydarzenia. Gwoździe pamiątkowe mogą zawierać napisy z datami i wydarzeniami odnoszącymi się do historii i tradycji Służby Ochrony Państwa.
3.  Komendant Służby Ochrony Państwa występuje drogą służbową do ministra właściwego do spraw wewnętrznych z wnioskiem o wyrażenie zgody na wbicie gwoździ pamiątkowych.
4.  Uroczystość wbijania gwoździ pamiątkowych przebiega zgodnie z ceremoniałem Służby Ochrony Państwa.
§  6. 
1.  Szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej o szerokości 15 cm jest związana w kokardę i umieszczona na tulei głowicy po stronie płata sztandaru. Jej oba końce dochodzą do dolnego brzegu płata.
2.  Wzór szarfy sztandaru jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych nadaje Służbie Ochrony Państwa sztandar aktem nadania.
2.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych lub w jego imieniu inna upoważniona osoba wręcza Służbie Ochrony Państwa sztandar wraz z aktem nadania.
3.  Wręczenie sztandaru odbywa się zgodnie z ceremoniałem Służby Ochrony Państwa.
4.  Wzór aktu nadania sztandaru jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
5.  Wzór aktu wręczenia sztandaru jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
§  8. 
1.  Sztandar jest przechowywany w siedzibie Służby Ochrony Państwa, w pomieszczeniu służbowym, w przeszklonej, zamykanej gablocie, w położeniu poziomym - rozwinięty.
2.  Każdorazowe wydanie sztandaru do udziału w uroczystościach następuje na podstawie zgody Komendanta Służby Ochrony Państwa.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STRONA GŁÓWNA PŁATA SZTANDARU

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR HAFTU NA STRONIE GŁÓWNEJ PŁATA SZTANDARU

ZAŁĄCZNIK Nr  3

STRONA ODWROTNA PŁATA SZTANDARU

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR HAFTU NA STRONIE ODWROTNEJ PŁATA SZTANDARU

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR HAFTU ZNAKU GRAFICZNEGO SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA NA ODWROTNEJ STRONIE PŁATA SZTANDARU

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR HAFTU WIEŃCÓW Z GAŁĄZEK DĘBINY I WAWRZYNU NA STRONIE ODWROTNEJ PŁATA SZTANDARU

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR GŁOWICY SZTANDARU

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR SZARFY SZTANDARU

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

AKT NADANIA SZTANDARU

z dnia ........

SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.) stosownie do wniosku złożonego przez

KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

......................................................................

z dniem ......... nadaję

SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA

SZTANDAR

.......................................................

(podpis Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji)

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

AKT

WRĘCZENIA SZTANDARU

W DNIU ...................... W WARSZAWIE

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

....................................................

WRĘCZYŁ UROCZYŚCIE KOMENDANTOWI

SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

....................................................

SZTANDAR

SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

.................................................

(podpis Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji)

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).