§ 5. - Szkolenie pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 listopada 2021 r.
§  5. 
Prowadzący szkolenie prowadzi dokumentację szkolenia zawierającą:
1)
program szkolenia, zatwierdzony przez dyrektora jednostki przeprowadzającej szkolenie, zawierający informacje dotyczące:
a)
rodzaju szkolenia,
b)
czasu trwania szkolenia,
c)
sposobu egzaminowania (egzamin teoretyczny);
2)
sporządzoną przed rozpoczęciem szkolenia listę uczestników, zawierającą imię i nazwisko każdego z uczestników oraz numer prawa wykonywania zawodu;
3)
listę obecności osób uczestniczących w szkoleniu;
4)
plan szkolenia z imionami i nazwiskami oraz podpisami osób przeprowadzających szkolenie, tematami wykładów, liczbą godzin i datą ich przeprowadzenia;
5)
protokół podsumowujący szkolenie, zawierający co najmniej informacje dotyczące:
a)
miejsca przeprowadzania szkolenia,
b)
czasu trwania szkolenia,
c)
liczby osób uczestniczących w szkoleniu,
d)
podsumowania wyników szkolenia.