§ 3. - Szkolenie pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 listopada 2021 r.
§  3. 
1. 
Szkolenie obejmuje część teoretyczną i część praktyczną w formie instruktażu, w którym przedstawia się szczegółową procedurę przetoczenia krwi lub jej składników, z podaniem dokładnego przebiegu zabiegu.
2. 
Szkolenia prowadzi się zgodnie z ramowymi programami szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Część praktyczna szkolenia obejmuje:
1)
zasady pobierania próbek krwi do badań;
2)
zamawianie i odbiór krwi i jej składników z banku krwi;
3)
przechowywanie krwi i jej składników;
4)
postępowanie z pojemnikami zawierającymi krew i jej składniki;
5)
kontrolę krwi i jej składników przeznaczonych do zabiegu przetoczenia;
6)
identyfikację biorcy krwi i kontrolę dokumentacji w tym zakresie;
7)
wykonywanie i dokumentowanie zabiegów przetoczenia krwi i jej składników;
8)
obserwację biorcy krwi w trakcie i po zabiegu przetoczenia krwi i jej składników;
9)
postępowanie w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń lub niepożądanych reakcji związanych z zabiegiem przetoczenia krwi i jej składników, w tym pobieranie próbek krwi do badań, jeżeli zdarzenia lub reakcje wystąpią;
10)
postępowanie z resztkami poprzetoczeniowymi;
11)
wykonywanie krwioupustów i hemodilucji.