§ 1. - Szkolenie pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 listopada 2021 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników;
2)
wykaz umiejętności związanych z przetaczaniem krwi i jej składników, będących przedmiotem szkolenia;
3)
tryb wydawania zaświadczenia o odbytym szkoleniu przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, zwanej dalej "ustawą";
4)
wzór zaświadczenia o odbytym szkoleniu.