Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.628

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 maja 2015 r.
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) zakresy programów szkoleń, praktyk i staży, o których mowa w art. 20 pkt 2 i 3, art. 21 i art. 24 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, zwanej dalej "ustawą";
2) wzory dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i praktyki oraz posiadanie stażu pracy.