Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.81.716

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2008 r.
§  15.
1. W przypadku rozpoznania u pracownika choroby, która może być skutkiem narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego, do obowiązków pracodawcy należy:
1) poinformowanie właściwego inspektora sanitarnego o zaistniałym przypadku zachorowania;
2) zapewnienie pozostałym pracownikom narażonym na działanie szkodliwego czynnika biologicznego, w takim stopniu jak choremu pracownikowi, możliwości przeprowadzenia badań lekarskich;
3) przeprowadzenie ponownej oceny ryzyka na stanowisku pracy;
4) eliminacja powstałego zagrożenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również, gdy nastąpił zgon pracownika, wywołany działaniem szkodliwego czynnika biologicznego w miejscu pracy.