§ 4. - Szczegółowy zakres działania oraz organizacja Wojskowego Dozoru Technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.189.1584

Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 2004 r.
§  4.
1.
Strukturę organizacyjną WDT tworzą Biuro WDT w Warszawie i delegatury.
2. 2
 Siedziby delegatur, o których mowa w ust. 1, znajdują się w Gdyni, Krakowie, Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu.
3.
 Terytorialny obszar działania delegatur, o których mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. 3
 Etat dla Biura WDT i dla delegatur WDT nadaje Minister Obrony Narodowej.
2 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 28 maja 2003 r. (Dz.U.03.104.975) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2003 r.
3 § 4 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 28 maja 2003 r. (Dz.U.03.104.975) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.108.1142) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2004 r.