§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2587

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 listopada 2023 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje działem administracji rządowej - zdrowie.
3. 
Minister jest dysponentem części 46 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Zdrowia.
5. 
Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.