Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.96

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 stycznia 2018 r.
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje działem administracji rządowej - środowisko.
3.  Minister jest dysponentem części 41 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Środowiska.
5.  Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.