§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych. - Dz.U.2019.2260 - OpenLEX

§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2260

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 marca 2020 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych, zwanego dalej "ministrem".
2.  1
 Minister kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne.
3.  2
 Minister jest dysponentem części 45 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 marca 2020 r. (Dz.U.2020.362) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 2020 r.
2 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 marca 2020 r. (Dz.U.2020.362) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 2020 r.