Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2264

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2019 r.
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) administracja publiczna;
2) sprawy wewnętrzne;
3) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.
3.  Minister jest dysponentem części 17, 42 i 43 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
5.  Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.