§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2264

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2019 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
administracja publiczna;
2)
sprawy wewnętrzne;
3)
wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.
3. 
Minister jest dysponentem części 17, 42 i 43 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
5. 
Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.