§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1718

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 sierpnia 2021 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
2)
gospodarka;
3)
turystyka;
4) 1
 (uchylony).
3.  2
 Minister jest dysponentem części 18, 20 i 40 budżetu państwa.
4.  3
 Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
5. 
Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
1 § 1 ust. 2 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1472) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 2021 r.
2 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1472) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 2021 r.
3 § 1 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1472) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 2021 r.