§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Rozwoju i Technologii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1945

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2021 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Rozwoju i Technologii, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
2)
gospodarka.
3. 
Minister jest dysponentem części 18 i 20 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
5. 
Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.