§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Dz.U.2021.1950 - OpenLEX

§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1950

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2021 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
rolnictwo;
2)
rozwój wsi;
3)
rynki rolne;
4)
rybołówstwo.
3. 
Minister jest dysponentem części 32, 33, 35 i 62 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5. 
Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.