Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2262

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2019 r.
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) gospodarka morska;
2) gospodarka wodna;
3) rybołówstwo;
4) żegluga śródlądowa.
3.  Minister jest dysponentem części 21, 22, 62 i 69 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
5.  Ministrowi podlega Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego.