§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2710

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2023 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Finansów, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
budżet;
2)
finanse publiczne;
3)
instytucje finansowe.
3. 
Minister jest dysponentem części 19 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Finansów.
5. 
Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.