§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Aktywów Państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1263

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 2023 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Aktywów Państwowych, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
aktywa państwowe;
2)
gospodarka złożami kopalin;
3)
łączność.
3. 
Minister jest dysponentem części 55, 48 i 26 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Aktywów Państwowych.
5. 
Minister sprawuje nadzór nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.