Szczegółowy tryb wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości... - Dz.U.2003.205.1991 - OpenLEX

Szczegółowy tryb wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.205.1991

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)
z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne

Na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz. 1209, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 24 i Nr 64, poz. 592) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości;
2)
właściwym organie - należy przez to rozumieć:
a)
właściwego starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu - w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa,
b)
właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę lub marszałka województwa - w odniesieniu do nieruchomości będącej własnością jednostki samorządu terytorialnego;
3)
osobach uprawnionych - należy przez to rozumieć osoby fizyczne, o których mowa w art. 1 ustawy.
1. 
Przed wydaniem decyzji o nabyciu własności nieruchomości właściwy organ sporządza wykaz nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy.
2. 
Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
określenie nieruchomości zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości);
2)
przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, zaś w przypadku jego braku sposób wykorzystywania nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków;
3)
numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym;
4)
podstawę, termin i cel ustanowienia prawa użytkowania wieczystego oraz termin, do którego zostało ustanowione użytkowanie wieczyste;
5)
dane dotyczące użytkownika wieczystego, w szczególności imię, nazwisko i imiona rodziców;
6)
wartość nieruchomości stanowiącą podstawę do ustalenia opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania;
7)
obciążenia nieruchomości, z wyjątkiem hipotek.
3.  1
 Wykaz, niezwłocznie po sporządzeniu, wykłada się do publicznego wglądu odpowiednio w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim, na okres 30 dni.
3a.  2
 O wyłożeniu wykazu do publicznego wglądu właściwy organ informuje w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w szczególności poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu informacji zawierającej miejsce i termin wyłożenia wykazu.
4. 
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, osoby uprawnione mogą składać do właściwego organu zastrzeżenia dotyczące wykazu, w terminie 30 dni.
5. 
Właściwy organ rozpatruje niezwłocznie zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, i w razie ich uwzględnienia odpowiednio zmienia dane zawarte w wykazie.
6. 
Nieuwzględnienie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, nie stanowi przeszkody do wydania przez właściwy organ decyzji o nabyciu prawa własności nieruchomości.
O wszczęciu postępowania właściwy organ zawiadamia osoby uprawnione.
Decyzja o nabyciu prawa własności nieruchomości powinna również zawierać określenie nieruchomości będącej przedmiotem nabycia przez podanie oznaczenia według ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) oraz numeru księgi wieczystej.
 Wykaz nieruchomości, o którym mowa w § 2 ust. 1, sporządza się w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 97, poz. 868).

1 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.111.1178) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2004 r.
2 § 2 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.111.1178) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2004 r.
3 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.111.1178) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2004 r.