§ 18. - Szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposób wykonywania kar... - Dz.U.2018.1882 - OpenLEX

§ 18. - Szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposób wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1882

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2018 r.
§  18. 
1. 
Przewodniczący składu orzekającego kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem.
2. 
Rozprawa rozpoczyna się od sprawdzenia obecności stron i innych osób wezwanych na rozprawę, po czym przewodniczący składu orzekającego zarządza opuszczenie sali przez świadków, a rzecznik dyscyplinarny odczytuje wniosek o ukaranie wraz z uzasadnieniem. Następnie przewodniczący składu orzekającego pyta obwinionego, czy przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz czy i jakie zamierza złożyć wyjaśnienia.
3. 
Po wysłuchaniu obwinionego skład orzekający przeprowadza postępowanie dowodowe, w ramach którego przesłuchuje się świadków, przedstawia opinie biegłych i przeprowadza inne dowody.
4. 
Przewodniczący składu orzekającego poucza strony i obrońcę obwinionego, jeżeli został ustanowiony, o przysługującym prawie do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do wypowiadania się na temat każdego przeprowadzanego dowodu.
5. 
W trakcie rozprawy skład orzekający, na wniosek stron lub z urzędu, dopuszcza dowody z zeznań świadków i opinii biegłych oraz inne dowody, jeżeli uzna, że ich przeprowadzenie jest istotne dla sprawy.
6. 
Obwiniony, jego obrońca, jeżeli został ustanowiony, i rzecznik dyscyplinarny mają prawo zadawać pytania świadkom i biegłym oraz wypowiadać się na temat każdego przeprowadzanego dowodu.
7. 
Jeżeli wyjaśnienia obwinionego, który na rozprawie przyznał się do winy, nie budzą wątpliwości, skład orzekający może, za zgodą stron, nie przeprowadzać postępowania dowodowego albo je ograniczyć.
8. 
Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący składu orzekającego udziela kolejno głosu rzecznikowi dyscyplinarnemu, obrońcy obwinionego, jeżeli został ustanowiony, i obwinionemu.