Rozdział 6 - Wznowienie postępowania dyscyplinarnego - Szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.58.391

Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 2007 r.

Rozdział  6

Wznowienie postępowania dyscyplinarnego

§  38.
1.
Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego składa się do komisji dyscyplinarnej albo do komisji dyscyplinarnej przy Radzie, w zależności od tego, która wydała prawomocne orzeczenie w sprawie. Wniosek rozpatruje na posiedzeniu niejawnym wyznaczony przez przewodniczącego skład orzekający. W razie potrzeby skład orzekający może przed rozpatrzeniem wniosku zlecić rzecznikowi dyscyplinarnemu sprawdzenie okoliczności uzasadniających wznowienie postępowania dyscyplinarnego wskazanych we wniosku.
2.
Postanowienie o wznowieniu postępowania dyscyplinarnego doręcza się osobie, która złożyła wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego, właściwemu ministrowi oraz rektorowi.
3.
Na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania dyscyplinarnego służy zażalenie do komisji dyscyplinarnej przy Radzie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.
4.
Do rozpatrywania zażalenia, o którym mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy § 12 ust. 1 i 2, z tym że na postanowienia odmawiające wznowienia postępowania dyscyplinarnego zażalenie nie przysługuje.
§  39.
1.
W przypadku gdy wznowienie postępowania dyscyplinarnego jest dopuszczalne, komisja dyscyplinarna, zgodnie z właściwością określoną w § 38 ust. 1, uchyla prawomocne orzeczenie dyscyplinarne i przystępuje do ponownego rozpoznania sprawy. Komisja dyscyplinarna przy Radzie uchyla prawomocne orzeczenie dyscyplinarne i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania komisji dyscyplinarnej właściwej do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. W składzie orzekającym komisji dyscyplinarnej ponownie rozpoznającej sprawę nie mogą uczestniczyć osoby, które uprzednio orzekały w sprawie.
2.
W postępowaniu dyscyplinarnym, po jego wznowieniu, stosuje się odpowiednio tryb określony w przepisach § 8-28. W przypadku gdy wznowienie postępowania dyscyplinarnego następuje po śmierci obwinionego, przewodniczący komisji dyscyplinarnej wyznacza obrońcę z urzędu.
3.
W postępowaniu dyscyplinarnym, po jego wznowieniu, nie można wydać orzeczenia na niekorzyść obwinionego, jeżeli wniosek o wznowienie postępowania złożono na jego korzyść.