Rozdział 5 - Wykonywanie i zatarcie kar dyscyplinarnych - Szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.58.391

Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 2007 r.

Rozdział  5

Wykonywanie i zatarcie kar dyscyplinarnych

§  36.
1.
Rektor uczelni zatrudniającej ukaranego nauczyciela akademickiego niezwłocznie po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia zarządza wykonanie orzeczonej kary dyscyplinarnej.
2.
Informację o ukaraniu karą dyscyplinarną, która nie uległa zatarciu, umieszcza się w świadectwie pracy nauczyciela akademickiego.
§  37.
Czynności związanych z zatarciem kar, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, dokonuje organ uczelni właściwy do zatrudnienia nauczyciela akademickiego.