Rozdział 4 - Postępowanie odwoławcze - Szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.58.391

Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 2007 r.

Rozdział  4

Postępowanie odwoławcze

§  29.
1.
Odwołanie od orzeczenia komisji dyscyplinarnej składa się w dwóch egzemplarzach do komisji dyscyplinarnej przy Radzie za pośrednictwem komisji dyscyplinarnej, która wydała orzeczenie. Po przyjęciu odwołania przewodniczący komisji dyscyplinarnej przesyła je niezwłocznie wraz z aktami postępowania dyscyplinarnego do komisji dyscyplinarnej przy Radzie.
2.
Orzeczenie komisji dyscyplinarnej, od którego nie zostało w terminie wniesione odwołanie, staje się prawomocne i podlega wykonaniu.
§  30.
1.
Przewodniczący komisji dyscyplinarnej przy Radzie po stwierdzeniu, że odwołanie zostało wniesione przez osobę uprawnioną i w terminie określonym w art. 146 ust. 3 ustawy, wyznacza skład orzekający w sprawie i kieruje sprawę na posiedzenie niejawne.
2.
Skład orzekający na posiedzeniu niejawnym wydaje postanowienie o rozpoznaniu odwołania na rozprawie, wyznaczając jednocześnie jej termin, rozstrzyga o konieczności wezwania świadków lub dopuszczeniu innych dowodów, w szczególności wskazanych w odwołaniu, oraz zarządza doręczenie odwołania stronie przeciwnej.
3.
Przewodniczący komisji dyscyplinarnej przy Radzie odrzuca odwołanie w przypadku stwierdzenia, że zostało wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie.
4.
Przewodniczący komisji dyscyplinarnej przy Radzie może przywrócić obwinionemu uchybiony termin do wniesienia odwołania, jeżeli obwiniony uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło wskutek niezawinionej przez niego przeszkody.
5.
Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania składa się wraz z odwołaniem w trybie określonym w § 38 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia ustania przeszkody.
6.
W przypadku przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, stosuje się tryb określony w ust. 1.
§  31.
1.
Rozprawę odwoławczą rozpoczyna ustne sprawozdanie członka składu orzekającego wyznaczonego na sprawozdawcę przez przewodniczącego komisji dyscyplinarnej przy Radzie, przedstawiające dotychczasowy przebieg postępowania dyscyplinarnego, treść zaskarżonego orzeczenia, przytoczone w odwołaniu zarzuty oraz okoliczności faktyczne sprawy.
2.
Rzecznik dyscyplinarny, obwiniony lub jego obrońca mogą składać wyjaśnienia, oświadczenia i wnioski, ustnie lub na piśmie.
3.
Skład orzekający komisji dyscyplinarnej przy Radzie w razie potrzeby wydaje na rozprawie postanowienie o uzupełnieniu postępowania dowodowego.
4.
Przewodniczący składu orzekającego przed zamknięciem rozprawy odwoławczej udziela głosu rzecznikowi dyscyplinarnemu, obrońcy i obwinionemu. Jeżeli odwołanie wniosły obie strony, jako pierwszemu udziela się głosu rzecznikowi dyscyplinarnemu. Jeżeli jedna ze stron zabiera głos ponownie, udziela się głosu również stronie przeciwnej.
§  32.
1.
Komisja dyscyplinarna przy Radzie:
1)
utrzymuje w mocy orzeczenie, od którego wniesiono odwołanie, albo
2)
uchyla orzeczenie w całości lub w części i wydaje nowe orzeczenie, albo
3)
uchyla orzeczenie w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez komisję dyscyplinarną, albo
4)
uchyla orzeczenie i umarza postępowanie dyscyplinarne, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3.
2.
Komisja dyscyplinarna przy Radzie może uchylić orzeczenie w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez komisję dyscyplinarną, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części. Przekazując orzeczenie, komisja dyscyplinarna przy Radzie może wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.
3.
Postępowanie dyscyplinarne można umorzyć, za zgodą obwinionego, gdy rzecznik dyscyplinarny złoży przed zamknięciem rozprawy odwoławczej oświadczenie, że wycofuje wniosek o ukaranie.
4.
Komisja dyscyplinarna przy Radzie może zaostrzyć karę orzeczoną przez komisję dyscyplinarną tylko w przypadku, gdy odwołanie od orzeczenia komisji dyscyplinarnej zostało wniesione przez rzecznika dyscyplinarnego.
§  33.
Orzeczenie komisji dyscyplinarnej przy Radzie doręcza się obwinionemu oraz jego obrońcy, właściwemu ministrowi, przewodniczącemu Rady, rektorowi i rzecznikowi dyscyplinarnemu. Obwiniony potwierdza otrzymanie orzeczenia komisji dyscyplinarnej przy Radzie podpisem i datą lub zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
§  34.
Do postępowania przed komisją dyscyplinarną przy Radzie stosuje się odpowiednio przepisy § 10, § 13, § 15-25, § 26 ust. 1, 3 i 4, § 27 oraz § 28 ust. 1-4.
§  35.
Odwołanie od prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej przy Radzie składa się do komisji dyscyplinarnej przy Radzie, która przesyła je niezwłocznie wraz z aktami postępowania dyscyplinarnego do Sądu Apelacyjnego w Warszawie - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Złożenie odwołania wstrzymuje wykonanie orzeczenia.