Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.58.391

Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 2007 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
1.
Postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się, a wszczęte postępowanie wyjaśniające lub postępowanie dyscyplinarne umarza się, jeżeli:
1)
czynu nie popełniono albo popełniony czyn nie zawierał znamion przewinienia dyscyplinarnego;
2)
postępowanie dyscyplinarne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało wcześniej wszczęte i toczy się nadal lub zostało prawomocnie zakończone;
3)
obwiniony zmarł;
4)
nastąpiło przedawnienie, o którym mowa w art. 144 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej "ustawą";
5)
szkodliwość popełnionego czynu jest znikoma.
2.
Jeżeli podstawą umorzenia postępowania dyscyplinarnego była śmierć obwinionego, na żądanie jego małżonka, krewnego w linii prostej, rodzeństwa, zgłoszone w terminie roku od dnia zgonu obwinionego, postanowienie o umorzeniu traci moc; w takim przypadku postępowanie dyscyplinarne prowadzi się nadal z udziałem ustanowionego przez jedną z tych osób obrońcy z wyboru albo ustanowionego przez przewodniczącego komisji obrońcy z urzędu.
§  2.
1.
Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania wyjaśniającego lub postępowania dyscyplinarnego, w szczególności w razie choroby lub nieobecności w kraju obwinionego, rzecznik dyscyplinarny lub właściwa uczelniana komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich, zwana dalej "komisją dyscyplinarną", albo komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, zwana dalej "komisją dyscyplinarną przy Radzie", zawiesza postępowanie na czas trwania przeszkody.
2.
Postępowanie wyjaśniające albo postępowanie dyscyplinarne może być zawieszone, jeżeli o ten sam czyn wszczęto postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o wykroczenia.
3.
Rzecznik dyscyplinarny, komisja dyscyplinarna lub komisja dyscyplinarna przy Radzie może podjąć zawieszone postępowanie wyjaśniające albo postępowanie dyscyplinarne, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od prawomocnego zakończenia postępowania karnego lub postępowania o wykroczenia albo ustania przeszkody, o której mowa w ust. 1.