Szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz wzory zaświadczeń i wniosków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.18.231

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz wzorów zaświadczeń i wniosków. *

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr 10, poz. 49, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1997 r. Nr 114, poz. 739 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, ustala wzory wniosków w sprawie nadania obywatelstwa polskiego, w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz wzory zaświadczeń w tych sprawach.
1.
Cudzoziemiec, ubiegający się o nadanie obywatelstwa polskiego, składa następujące dokumenty:
1)
wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy,
3)
poświadczoną urzędowo kopię karty stałego lub czasowego pobytu, jeżeli cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na osiedlenie się lub zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4)
odpis aktu urodzenia,
5)
odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny,
6)
życiorys,
7)
oświadczenie o ubieganiu się o nadanie obywatelstwa polskiego w przeszłości,
8)
dokument stwierdzający brak obywatelstwa polskiego lub zwolnienie bądź zrzeczenie się obywatelstwa polskiego w przypadku, gdy wnioskodawca lub jego wstępni to obywatelstwo posiadali, albo ich poświadczone kopie,
9)
zaświadczenie o braku przeszkód prawnych do nadania obywatelstwa polskiego, o ile tak stanowi umowa międzynarodowa,
10)
aktualną fotografię formatu paszportowego,
11)
oświadczenie o znajomości przepisów dotyczących aktualnie posiadanego obywatelstwa.
2.
Dokument wydany w języku obcym składa się wraz z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, powinny być dołączone w oryginałach. Cudzoziemcy zamieszkali w Polsce na podstawie właściwego zezwolenia przedkładają odpisy aktów stanu cywilnego wydane przez polski urząd stanu cywilnego.
4.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 6 i 11, powinny być sporządzone własnoręcznie w języku polskim.
1.
Do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego obejmującego małoletnie dziecko, w przypadku gdy:
1)
o obywatelstwo polskie ubiegają się oboje rodzice - należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka,
2)
o obywatelstwo polskie ubiega się jedno z rodziców - należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokument o wyrażeniu, przed właściwym miejscowo starostą lub konsulem Rzeczypospolitej Polskiej, zgody drugiego z rodziców na nabycie przez dziecko obywatelstwa polskiego, jeżeli drugie z rodziców nie jest obywatelem polskim,
3)
dziecko ukończyło szesnaście lat - należy dołączyć odpis aktu urodzenia oraz pisemne oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego lub rozciągnięcie nadania.
2.
Jeżeli wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego dotyczy dziecka pozostającego pod opieką, do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie opiekuna dziecka o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego, złożone przed właściwym miejscowo starostą lub konsulem Rzeczypospolitej Polskiej.
1.
Obywatel polski ubiegający się o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego,
2)
dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania, wydany przez właściwy organ państwa, którego jest obywatelem lub o którego obywatelstwo występuje,
3)
oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie sądowe,
4)
rozstrzygnięcie polskiego sądu, w przypadku gdy zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego udzielona jednemu z rodziców ma rozciągnąć się na dziecko, którego drugie z rodziców jest obywatelem polskim i nie wyraża zgody na utratę obywatelstwa polskiego przez dziecko lub gdy porozumienie pomiędzy rodzicami napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.
3.
W sprawach dotyczących wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przepisy § 2 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10, ust. 2-4 oraz § 3 rozporządzenia stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem że odpisy aktów stanu cywilnego dołączane do wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego muszą być wydane przez polski urząd stanu cywilnego.
Dokumenty, o których mowa w § 2-4, złożone lub sporządzone z uchybieniem przepisów rozporządzenia mogą być przez starostę lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej zwrócone wnioskodawcy do ponownego sporządzenia lub uzupełnienia.
Dokumenty w sprawie o nadanie lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z własnym stanowiskiem starosta przekazuje do właściwego miejscowo wojewody, a konsul Rzeczypospolitej Polskiej - do ministra właściwego do spraw zagranicznych.
Wojewoda na podstawie zgromadzonych dokumentów, o których mowa w § 6, sporządza informację, zawierającą w szczególności:
1)
datę wydania cudzoziemcowi pierwszego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się w Polsce oraz datę wydania pierwszej karty czasowego lub stałego pobytu,
2)
dane o pobycie wnioskodawcy w Polsce oraz o charakterze tego pobytu,
3)
stanowisko w sprawie pozytywnego lub negatywnego rozpatrzenia wniosku.
Dokumenty, o których mowa w § 6 i 7, wojewoda lub minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych, do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
1.
Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie o nadanie lub o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego albo uzależnieniu nadania obywatelstwa polskiego od złożenia dowodu utraty lub zwolnienia z obywatelstwa obcego są ostateczne.
2.
W przypadku podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia, o którym mowa w ust. 1, Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydaje:
1)
zaświadczenie o nadaniu obywatelstwa polskiego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,
2)
zaświadczenie o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,
3)
zaświadczenie o uzależnieniu nadania obywatelstwa polskiego od złożenia dowodu utraty lub zwolnienia z obywatelstwa obcego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
1.
Oryginały zaświadczeń, o których mowa w § 9 ust. 2, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje właściwemu wojewodzie lub ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, w celu doręczenia wnioskodawcom za pośrednictwem starosty lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Starosta lub konsul Rzeczypospolitej Polskiej, wręczając wnioskodawcy zaświadczenie o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, zobowiązani są do odbioru i przekazania właściwym organom państwowym polskich dokumentów stwierdzających tożsamość wnioskodawcy.
Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego i o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK O NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

(Przed wypełnieniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z treścią objaśnienia na str. 9)

Str. 2

......... dnia ......... 200 ... r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Fotografia

WNIOSEK*)

o nadanie obywatelstwa polskiego

........................

(podpis wnioskodawcy)

*) Powinien zawierać motywy prośby.

Str. 3

I. PERSONALIA

1. Nazwisko .............................................

a- nazwisko rodowe (u mężatek) .......................

b- czy używał(a) innych nazwisk ......................

......................................................

(jeśli tak - to proszę podać, jakie)

c- imiona ............................................

d - data, miejsce urodzenia i płeć ...................

......................................................

(podać kolejno: dzień, miesiąc, rok, miejscowość, kraj)

2. Rodzice

a - imię i nazwisko ojca .............................

b - data, miejscowość i kraj urodzenia ojca ..........

..................................................

c - obywatelstwo ojca ................................

d - imię i nazwisko rodowe matki .....................

e - data, miejscowość i kraj urodzenia matki .........

..................................................

f - obywatelstwo matki .... ............... ..........

3. Obywatelstwo

a - w chwili urodzenia ...............................

b - obecnie posiadane ................................

c - wymienić dokument zwalniający z poprzednio

posiadanego obywatelstwa .........................

Str. 4

4. Stan cywilny

......................................................

5. Obecne źródło utrzymania

......................................................

......................................................

......................................................

II. DANE DOTYCZĄCE WYKSZTAŁCENIA I ZAWODU

6. Posiadane wykształcenie

.....................................................

7. Zawód

a - wyuczony ........................................

b - wykonywany ......................................

8. Obecne i ostatnie miejsce pracy

.....................................................

.....................................................

.....................................................

(proszę podać nazwę i adres ostatniego miejsca

pracy oraz zajmowane stanowisko)

9. Znajomość języka polskiego (według oceny wnioskodawcy)

a - w mowie (bardzo dobra, dobra, słaba, brak

znajomości)* ...................................

b - w piśmie (bardzo dobra, dobra, słaba, brak

znajomości)* ...................................

*) Niepotrzebne skreślić.

Str. 5

III. DOTYCHCZASOWE MIEJSCA ZAMIESZKANIA

10. Aktualne miejsce zamieszkania

...................................................

...................................................

11. Czy przebywał(a) w Polsce?

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

(jeżeli tak - to proszę podać datę, gdzie

i w jakim celu?)

12. Czy miał(a) w Polsce stałe miejsce zamieszkania?

...................................................

...................................................

...................................................

(jeżeli tak - to proszę podać, gdzie - adres

i do kiedy - data)

13.Czy uzyskał(a) zezwolenie na zamieszkanie lub

osiedlenie się w Polsce?

...................................................

...................................................

...................................................

(jeżeli tak - to proszę podać datę

uzyskania pierwszego zezwolenia)

IV. DANE DOTYCZĄCE SŁUŻBY WOJSKOWEJ

14. Stosunek do służby wojskowej

a - czy podlega lub nie podlega służbie wojskowej ...

b - czy odbył służbę wojskową w wojsku polskim

.....................................................

(w wojsku obcym) ....................................

V. DANE DOTYCZĄCE ZASŁUG DLA PAŃSTWA POLSKIEGO I ORGANIZACJI

POLONIJNYCH

15. Posiadane polskie ordery i odznaczenia

......................................................

......................................................

......................................................

Str. 6

16. Przynależność do organizacji polonijnych

......................................................

......................................................

VI. DANE DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA

a - Nazwisko współmałżonka ..............................

b - nazwisko rodowe .....................................

c - inne wcześniej używane nazwiska .....................

d - imiona ..............................................

e - data i miejsce urodzenia ............................

.....................................................

(podać kolejno: dzień, miesiąc, rok,

miejscowość, kraj)

f - imię ojca ...........................................

g - imię i nazwisko rodowe matki ........................

h - obywatelstwo

w chwili urodzenia ..................................

obecnie posiadane ...................................

wymienić dokument zwalniający z poprzednio posiadanego

obywatelstwa ........................................

i - wykształcenie i zawód ...............................

j - miejsce pracy .......................................

k - miejsce zamieszkania ................................

VII. DANE DOTYCZĄCE DZIECI

17. Czy wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego obejmuje

dzieci pozostające pod władzą rodzicielską / opieką*)

....................................................

....................................................

(jeśli tak - to proszę je wymienić)

a - nazwisko .......................................

b - imiona .........................................

*) Niepotrzebne skreślić.

Str. 7

c - obywatelstwo ...................................

d - nazwisko, imiona, obywatelstwo, miejsce

zamieszkania drugiego rodzica/opiekuna*)

................................................

................................................

* * *

Jestem posiadaczem paszportu /dokumentu podróży*)

................................................. Nr ........

(podać nazwę i rodzaj posiadanego dokumentu)

wydanego przez ..............................................

(podać przez kogo i gdzie)

dnia .................... Dokument jest ważny do dnia .......

(podać datę

wystawienia dokumentu)

Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam

własnoręcznym podpisem.

............. dnia ......... .................

(miejscowość) (podpis)

Miejsce na uzupełnienie odpowiedzi do pytań kwestionariusza:

*) Niepotrzebne skreślić.

Str. 8

WYPEŁNIA STAROSTA/KONSUL

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ*)

Wniosek przyjął:

................ ..................

(data) (podpis)

Stanowisko starosty / konsula Rzeczypospolitej Polskiej*)

...........dnia ......... .........................

(pieczątka i podpis

starosty/konsula

Rzeczypospolitej

Polskiej*))

*) Niepotrzebne skreślić.

Str. 9

OBJAŚNIENIE

dla wypełniającego wniosek

1. Przed udzieleniem odpowiedzi należy dokładnie zapoznać się z treścią poszczególnych rubryk wniosku.

2. Odpowiedzi należy udzielić na wszystkie pytania. Jeżeli pytanie nie dotyczy osoby wypełniającej wniosek lub odnosi się do okresu, w którym osoba była małoletnia, bądź nie dotyczy jej z innych powodów, w odpowiedzi należy wpisać wyrazy "nie dotyczy".

3. Wniosek należy wypełnić czytelnie, pismem naśladującym druk.

4. Wniosek wypełniony nieczytelnie, niedokładnie lub nie podpisany nie będzie przyjęty do rozpatrzenia.

5. W punkcie I. 2 - dot. rodziców - wnioskodawca podaje wymagane informacje, niezależnie od faktu, czy osoby te żyją, czy też nie.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO

(Przed wypełnieniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z treścią objaśnienia na str. 8)

Str. 2

......... dnia .......... 200... r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Fotografia

WNIOSEK*)

o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

........................

(podpis wnioskodawcy)

______

*) Powinien zawierać motywy prośby.

Str. 3

I. PERSONALIA

1. Nazwisko .............................................

a- nazwisko rodowe (u mężatek) .......................

b- czy używał(a) innych nazwisk ......................

......................................................

(jeśli tak - to proszę podać, jakie)

c- imiona ............................................

d - data, miejsce urodzenia i płeć ...................

......................................................

(podać kolejno: dzień, miesiąc, rok, miejscowość, kraj)

e) - wykształcenie ...................................

2. Rodzice

a - imię i nazwisko ojca .............................

b - data, miejscowość i kraj urodzenia ojca ..........

......................................................

c - obywatelstwo ojca ................................

d - imię i nazwisko rodowe matki .....................

e - data, miejscowość i kraj urodzenia matki .........

..................................................

f - obywatelstwo matki ...............................

3. Obywatelstwo

a - w chwili urodzenia ...............................

b - obecnie posiadane ................................

c - czy ubiegał(a) się w przeszłości o zezwolenie na

zmianę/zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (jeśli

tak - to proszę podać, kiedy i do jakiego organu

występował(a)) ...................................

..................................................

..................................................

..................................................

Str. 4

4. Stan cywilny

......................................................

II. DOTYCHCZASOWE MIEJSCA ZAMIESZKANIA

5. Aktualne miejsce zamieszkania

.....................................................

.....................................................

6. Czy miał(a) w Polsce stałe miejsce zamieszkania?

.....................................................

.....................................................

.....................................................

(jeżeli tak - to proszę podać, gdzie - adres

i do kiedy - data)

III. DANE DOTYCZĄCE SŁUŻBY WOJSKOWEJ

7. Stosunek do służby wojskowej

a - czy podlega lub nie podlega służbie wojskowej ....

b - czy odbył służbę wojskową ........................

Str. 5

IV. DANE DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA

a - Nazwisko współmałżonka ..............................

b - nazwisko rodowe .....................................

c - inne wcześniej używane nazwiska .....................

d - imiona ..............................................

e - data i miejsce urodzenia ............................

.....................................................

(podać kolejno: dzień, miesiąc, rok,

miejscowość, kraj)

f - imię ojca ...........................................

g - imię matki ..........................................

h - obywatelstwo obecnie posiadane ......................

V. DANE DOTYCZĄCE DZIECI

8. Czy wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się

obywatelstwa polskiego obejmuje dzieci pozostające pod

władzą rodzicielską/opieką*)

.......................................................

.......................................................

(jeśli tak - to proszę je wymienić)

a - nazwisko ..........................................

b - imiona ............................................

c - obywatelstwo ......................................

d - nazwisko, imiona, obywatelstwo, miejsce zamieszkania

drugiego z rodziców/opiekuna*)

...................................................

...................................................

...................................................

*) Niepotrzebne skreślić.

Str. 6

* * *

Jestem posiadaczem paszportu/dowodu osobistego* ...........

............................................... Nr ..........

(podać nazwę i rodzaj posiadanego dokumentu)

wydanego przez ..............................................

(podać przez kogo i gdzie)

dnia ...................... Dokument jest ważny do dnia .....

(podać datę

wystawienia dokumentu)

Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam

własnoręcznym podpisem.

............. dnia ............ ...............

(miejscowość) (podpis)

Miejsce na uzupełnienie odpowiedzi do pytań kwestionariusza:

*) Niepotrzebne skreślić.

Str. 7

WYPEŁNIA STAROSTA/KONSUL

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ*)

Wniosek przyjął:

................ ..................

(data) (podpis)

Stanowisko starosty/konsula Rzeczypospolitej Polskiej*)

........... dnia ......... .........................

(pieczątka i podpis

starosty/konsula

Rzeczypospolitej

. Polskiej*))

*) Niepotrzebne skreślić.

Str. 8

OBJAŚNIENIE

dla wypełniającego wniosek

1. Przed udzieleniem odpowiedzi należy dokładnie zapoznać się z treścią poszczególnych rubryk wniosku.

2. Odpowiedzi należy udzielić na wszystkie pytania. Jeżeli pytanie nie dotyczy osoby wypełniającej wniosek lub odnosi się do okresu, w którym osoba była małoletnia, bądź nie dotyczy jej z innych powodów, w odpowiedzi należy wpisać wyrazy "nie dotyczy".

3. Wniosek należy wypełnić czytelnie, pismem naśladującym druk.

4. Wniosek wypełniony nieczytelnie, niedokładnie lub nie podpisany nie będzie przyjęty do rozpatrzenia.

5. W punkcie I. 2 - dot. rodziców - wnioskodawca podaje wymagane informacje, niezależnie od faktu, czy osoby te żyją, czy też nie.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAŚWIADCZENIE

O NADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZAŚWIADCZENIE

O WYRAŻENIU ZGODY NA ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZAŚWIADCZENIE

* Z dniem 1 lipca 2001 r. rozporządzenie traci moc w części sprzecznej z ustawą z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U.00.28.353), w brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.42.475) - zob. art. 2 pkt 2-5 ostatnio powołanej ustawy.