Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.205.1493

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 2010 r.
§  14.
1. Zakład zatrudnia, jako kierownika programu, lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii posiadającego co najmniej 3-miesięczny staż pracy w zakładach prowadzących leczenie osób uzależnionych.
2. 25 W przypadku braku możliwości zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii jako kierownika programu, programem kierować może lekarz innej specjalności, jeżeli posiada co najmniej roczny staż pracy w zakładach prowadzących leczenie osób uzależnionych.
3. Jeżeli kierownikiem programu nie jest lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, zakład musi zatrudnić lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.
25 § 14 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 6 października 2010 r. (Dz.U.10.191.1282) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 października 2010 r.