Szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu... - Dz.U.2016.1586 - OpenLEX

Szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1586

Akt utracił moc
Wersja od: 3 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311) zarządza się, co następuje:

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim

§  1. 
1. 
Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej "kandydatem", składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia przewodu doktorskiego wniosek o jego wszczęcie.
2. 
Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat załącza:
1)
kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zwanej dalej "ustawą", lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.);
2)
propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki albo sztuki i dyscypliny naukowej albo artystycznej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej;
3)
propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2, także propozycję osób do pełnienia funkcji drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego;
4)
wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę lub sztukę;
5)
informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.
3. 
Kandydat będący beneficjentem programu "Diamentowy Grant" ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki załącza do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:
1)
kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu "Diamentowy Grant";
2)
opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy.
4. 
Kandydat może załączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:
1)
kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.
5. 
W przypadku przewodu doktorskiego przeprowadzanego wspólnie, zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy, zwanego dalej "wspólnym przewodem doktorskim", dokumenty wymienione w ust. 1-4 oraz inne dokumenty wymienione w porozumieniu, o którym mowa w art. 14a ust. 2 ustawy, kandydat przedkłada kierownikowi jednostki organizacyjnej wskazanej w porozumieniu.
§  2. 
1. 
Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, w drodze uchwały, wszczyna przewód doktorski oraz wyznacza promotora w celu sprawowania opieki naukowej nad kandydatem.
2. 
Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski może dodatkowo wyznaczyć:
1)
drugiego promotora - w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej;
2)
kopromotora - w przypadku wspólnego przewodu doktorskiego;
3)
promotora pomocniczego.
§  3. 
1. 
Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski:
1)
powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:
a)
dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej - w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy ta dyscyplina naukowa albo artystyczna, lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej albo osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej, w tym promotora, drugiego promotora lub kopromotora,
b)
dyscypliny dodatkowej - w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy ta dyscyplina naukowa albo artystyczna, albo stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej, albo nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej,
c)
nowożytnego języka obcego - w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora;
2)
może powołać do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony, zwanej dalej "obroną", oraz przyjęcia obrony co najmniej siedmioosobową komisję, o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy, zwaną dalej "komisją doktorską", złożoną z:
a)
członków rady posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy dyscyplina podstawowa odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej albo pokrewna dyscyplina naukowa albo artystyczna, lub stopień doktora habilitowanego w zakresie podstawowej albo pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej albo z osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej,
b)
recenzentów rozprawy doktorskiej,
c)
promotorów, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1.
2. 
W posiedzeniach komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie i komisji doktorskiej może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor pomocniczy zaproszony przez przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski.
§  4. 
1. 
Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej kandydat składa egzaminy doktorskie.
2. 
Terminy egzaminów doktorskich ustala przewodniczący rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski w porozumieniu z komisjami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.
3. 
Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej w regulaminie studiów doktoranckich, a w przypadku gdy jednostka organizacyjna przeprowadzająca przewód doktorski nie prowadzi studiów doktoranckich - według skali ocen określonej przez radę tej jednostki.
4. 
W przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.
5. 
Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego, przeprowadzany zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich, a w przypadku gdy jednostka organizacyjna przeprowadzająca przewód doktorski nie prowadzi studiów doktoranckich - zgodnie z procedurami zatwierdzonymi w tej jednostce, stanowi potwierdzenie kompetencji językowej kandydata, w szczególności w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.
§  5. 
1. 
Kandydat przedkłada promotorom, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem albo - w przypadku prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych - opisem, o których mowa w art. 13 ust. 6 ustawy, w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.
2. 
W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada promotorom, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1, oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.
3. 
Promotor, o którym mowa w § 2 ust. 1, przekazuje przewodniczącemu rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski rozprawę doktorską wraz z pisemną opinią, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2- także z oświadczeniami współautorów pracy zbiorowej, a promotorzy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2, przekazują przewodniczącemu rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski pisemne opinie na temat rozprawy doktorskiej.
§  6. 
1. 
Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, na wniosek jej przewodniczącego, powołuje co najmniej dwóch recenzentów.
2. 
Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
3. 
Recenzję przedstawia się w postaci papierowej wraz z jej kopią zapisaną na informatycznym nośniku danych w terminie dwóch miesięcy od dnia zlecenia jej sporządzenia. W uzasadnionych przypadkach rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc.
4. 
Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę doktorską warunków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy.
5. 
W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, recenzja zawiera ocenę indywidualnego wkładu kandydata w powstanie tej pracy.
6. 
Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy doktorskiej, które rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski przekazuje kandydatowi i promotorom, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada radzie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, która kieruje ją do ponownej oceny przez tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie miesiąca od dnia zlecenia sporządzenia tej recenzji.
7. 
Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji przewodniczący rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski przekazuje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zwanej dalej "Centralną Komisją", kopie wszystkich recenzji oraz kopię streszczenia rozprawy doktorskiej, zapisane na informatycznym nośniku danych.
§  7. 
1. 
Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotorów, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, oraz recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do obrony.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się do komisji doktorskiej, z tym że w przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do obrony komisja doktorska przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem radzie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, która podejmuje uchwałę w tej sprawie.
3. 
Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski albo komisja doktorska zawiadamia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej o terminie i miejscu obrony na co najmniej dziesięć dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia oraz zamieszcza ogłoszenie w tej sprawie w siedzibie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski. W zawiadomieniach oraz w ogłoszeniu podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej, w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią, oraz informację o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami na stronie internetowej szkoły wyższej albo jednostki organizacyjnej, w której jest przeprowadzany przewód doktorski.
§  8. 
1. 
Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski albo komisji doktorskiej. W posiedzeniu bierze udział co najmniej jeden recenzent i promotor, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. 
Obrona może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
3. 
Po przedstawieniu przez kandydata głównych założeń i wyników rozprawy doktorskiej, przewodniczący rady albo komisji doktorskiej zarządza przedstawienie recenzji, a następnie otwiera dyskusję.
§  9. 
1. 
W przypadku wspólnych przewodów doktorskich obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu wspólnej komisji.
2. 
W skład wspólnej komisji powołuje się nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych reprezentujących wszystkie jednostki organizacyjne będące stronami porozumienia, o którym mowa w art. 14a ust. 2 ustawy, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego albo uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a ustawy, a w przypadku osób reprezentujących zagraniczne jednostki organizacyjne - stopień doktora oraz status uprawniający do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, w tym recenzentów lub promotorów, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lub 2.
§  10. 
Po zakończeniu obrony, na posiedzeniu niejawnym:
1)
rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski albo komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony, z tym że uchwałę w sprawie odmowy przyjęcia obrony komisja doktorska przedstawia wraz z uzasadnieniem radzie, która podejmuje uchwałę w tej sprawie;
2)
rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora albo komisja doktorska przygotowuje projekt uchwały rady w sprawie nadania stopnia doktora.
§  11. 
W przypadku gdy o nadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy doktorskiej stanowiącej samodzielną i wyodrębnioną część pracy zbiorowej ubiega się w tej samej jednostce organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski co najmniej dwóch kandydatów obronę przeprowadza się równocześnie dla nich wszystkich.

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym

§  12. 
1. 
Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zwana dalej "habilitantem", składa do Centralnej Komisji wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
2. 
Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego habilitant załącza:
1)
kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora;
2)
autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy, w języku polskim i w języku angielskim;
3)
wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji, sporządzone w sposób uwzględniający kryteria oceny osiągnięć określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy;
4)
informacje o:
a)
osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich,
b)
współpracy z instytucjami lub organizacjami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju lub za granicą,
c)
odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich,
d)
działalności popularyzującej naukę lub sztukę;
5)
informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
3. 
W przypadku gdy osiągnięciem naukowym albo artystycznym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, habilitant załącza do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Przepis § 5 ust. 2 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.
4. 
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.
§  13. 
1. 
W przypadku gdy rada jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego nie wyrazi zgody na jego przeprowadzenie, przewodniczący tej rady niezwłocznie informuje o tym Centralną Komisję.
2. 
Centralna Komisja na najbliższym posiedzeniu właściwego organu, określonego zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy, wyznacza inną jednostkę organizacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.
§  14. 
1. 
Komisja habilitacyjna, powołana zgodnie z art. 18a ust. 5 ustawy, nie może podejmować uchwał w składzie mniejszym niż sześć osób oraz pod nieobecność przewodniczącego i sekretarza.
2. 
W skład komisji habilitacyjnej nie może być powołana osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
3. 
Obrady komisji habilitacyjnej mogą odbywać się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających prowadzenie obrad na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, chyba że habilitant złoży wniosek o przeprowadzenie głosowania nad uchwałą zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w trybie tajnym.
§  15. 
1. 
W przypadku, o którym mowa w art. 18a ust. 10 ustawy, komisja habilitacyjna powiadamia habilitanta o miejscu, terminie i przedmiocie planowanej rozmowy na co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia.
2. 
Rozmowa z habilitantem może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
§  16. 
Na posiedzenie rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne, na którym ma być podjęta uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, zaprasza się członków komisji habilitacyjnej, bez prawa głosu.
§  17. 
W terminie czternastu dni od dnia podjęcia uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego przewodniczący rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne przekazuje Centralnej Komisji:
1)
kopię tej uchwały,
2)
kopię uchwały komisji habilitacyjnej zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
3)
kopie recenzji w postępowaniu habilitacyjnym

- zapisane na informatycznym nośniku danych.

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

§  18. 
1. 
Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora wniosek o nadanie tego tytułu.
2. 
Do wniosku o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o jego nadanie załącza:
1)
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego wydanej na podstawie art. 21a ustawy;
2)
autoreferat, w języku polskim i w języku angielskim, przedstawiający:
a)
osiągnięcia naukowe lub artystyczne,
b)
osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o:
zakończonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego,
otwartych przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczy w charakterze promotora,
sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych lub przewodach habilitacyjnych,
c)
działalność popularyzującą naukę lub sztukę;
3)
ankietę oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo w art. 26 ust. 3 ustawy - po uzyskaniu stopnia doktora, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze.
3. 
Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.
§  19. 
1. 
Przewodniczący rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie o nadanie tytułu profesora przekazuje Centralnej Komisji:
1)
zapisane na informatycznym nośniku danych kopie:
a)
uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy,
b)
autoreferatu osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora,
c)
ankiety oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora;
2)
listę kandydatów na recenzentów obejmującą ich imiona i nazwiska oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby.
2. 
Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
3. 
Kierownik jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie o nadanie tytułu profesora, po otrzymaniu z Centralnej Komisji zawiadomienia o powołaniu pięciu recenzentów, niezwłocznie zleca im sporządzenie, w terminie dwóch miesięcy, recenzji zawierających:
1)
szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora spełnia wymagania określone w art. 26 ustawy;
2)
stanowisko recenzenta w sprawie nadania tytułu profesora.
§  20. 
W celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie o nadanie tytułu profesora może powołać zespół złożony z członków tej rady posiadających tytuł profesora.
§  21. 
1. 
Po zapoznaniu się z recenzjami rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie o nadanie tytułu profesora podejmuje uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora.
2. 
Na posiedzenie rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie o nadanie tytułu profesora, na którym ma być podjęta uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora, zaprasza się recenzentów, bez prawa głosu.
§  22. 
Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora jest ogłaszana na stronie internetowej szkoły wyższej albo jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie o nadanie tytułu profesora.

Dyplomy doktorskie i habilitacyjne

§  23. 
Osoba, której nadano stopień doktora, otrzymuje dyplom, który zawiera następujące elementy:
1)
umieszczone w widocznym miejscu godło albo logo wydającego dyplom, albo wydających dyplom - w przypadku wspólnych przewodów doktorskich;
2)
informację o treści "Wydany w Rzeczypospolitej Polskiej", a w przypadku wspólnych przewodów doktorskich przeprowadzonych z udziałem zagranicznych jednostek organizacyjnych:
a)
nazwy krajów, w których mają siedziby szkoły wyższe lub jednostki organizacyjne będące stronami porozumienia, o którym mowa w art. 14a ust. 2 ustawy, wydające wspólny dyplom zgodnie z art. 14a ust. 7 pkt 1 albo ust. 8 pkt 1 ustawy, albo
b)
nazwę kraju, w którym ma siedzibę szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna wskazana w porozumieniu, o którym mowa w art. 14a ust. 2 ustawy, do wydania dyplomu zgodnie z art. 14a ust. 7 pkt 2 albo ust. 8 pkt 2 ustawy;
3)
nazwę wydającego dyplom oraz nazwę jednostki organizacyjnej szkoły wyższej albo nazwy wydających dyplom oraz ich jednostek organizacyjnych - w przypadku wspólnych przewodów doktorskich;
4)
wyraz "dyplom";
5)
imiona i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza dyplomu;
6)
tytuł rozprawy doktorskiej;
7)
nazwę nadanego stopnia doktora (doktor nauk albo doktor sztuki) ze wskazaniem dziedziny nauki albo sztuki oraz dyscypliny naukowej albo artystycznej, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w zakresie nauk medycznych i filologii obcych, także specjalności;
8)
nazwę rady jednostki organizacyjnej, która podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora;
9)
datę podjęcia uchwały w sprawie nadania stopnia doktora;
10)
imiona i nazwiska promotorów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2;
11)
imiona i nazwiska recenzentów w przewodzie doktorskim;
12)
nazwę miejscowości i datę wydania dyplomu;
13)
podpisy promotorów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, a w przypadku braku możliwości ich złożenia - podpis kierownika jednostki organizacyjnej, której rada podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora;
14)
pieczęcie imienne i podpisy przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej, która podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora, oraz rektora, dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, dyrektora instytutu badawczego albo międzynarodowego instytutu naukowego;
15)
wytłoczoną na papierze pieczęć urzędową wydającego dyplom albo wydających dyplom - w przypadku wspólnych przewodów doktorskich;
16) 2
 znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010 oraz z 2017 r. poz. 60) dla kwalifikacji pełnej na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji.
§  24. 
Osoba, której nadano stopień doktora habilitowanego, otrzymuje dyplom, który zawiera następujące elementy:
1)
umieszczone w widocznym miejscu godło albo logo wydającego dyplom oraz informację o treści "Wydany w Rzeczypospolitej Polskiej";
2)
nazwę wydającego dyplom oraz nazwę jednostki organizacyjnej szkoły wyższej;
3)
wyraz "dyplom";
4)
imiona i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza dyplomu;
5)
określenie osiągnięcia naukowego lub artystycznego;
6)
nazwę nadanego stopnia doktora habilitowanego (doktor habilitowany nauk albo doktor habilitowany sztuki) ze wskazaniem dziedziny nauki albo sztuki oraz dyscypliny naukowej albo artystycznej, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w zakresie nauk medycznych i filologii obcych, także specjalności;
7)
nazwę rady jednostki organizacyjnej, która podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;
8)
datę podjęcia uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;
9)
imiona i nazwiska recenzentów w postępowaniu habilitacyjnym;
10)
nazwę miejscowości i datę wydania dyplomu;
11)
podpis przewodniczącego komisji habilitacyjnej, a w przypadku braku możliwości jego złożenia - podpis sekretarza komisji;
12)
pieczęcie imienne i podpisy przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej, która podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, oraz rektora, dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, dyrektora instytutu badawczego albo międzynarodowego instytutu naukowego, o którym mowa w art. 29c ustawy;
13)
wytłoczoną na papierze pieczęć urzędową wydającego dyplom.
§  25. 
1. 
Osobie, której nadano stopień doktora albo doktora habilitowanego, wydaje się oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim, a na jej pisemny wniosek - także jeden odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski albo język łaciński.
2. 
Osobie, której nadano stopień doktora w wyniku wspólnego przewodu doktorskiego, wydaje się odpowiedni dyplom, o którym mowa w art. 14a ust. 7 albo 8 ustawy, w języku określonym w porozumieniu, o którym mowa w art. 14a ust. 2 ustawy.
§  26. 
1. 
W przypadku utraty oryginału dyplomu osoba, której nadano stopień doktora albo doktora habilitowanego, może złożyć w jednostce organizacyjnej, której rada podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia, wniosek o wydanie duplikatu dyplomu.
2. 
Duplikat dyplomu wydaje się na formularzu o treści identycznej z treścią oryginału dyplomu.
3. 
Na duplikacie dyplomu umieszcza się nad tekstem wyraz "DUPLIKAT", a pod tekstem:
1)
wyrazy "oryginał podpisali" oraz imiona i nazwiska osób, które podpisały oryginał dyplomu, albo informację o nieczytelności ich podpisów;
2)
datę wydania duplikatu;
3)
pieczęć urzędową wydającego duplikat;
4)
podpis i pieczęć imienną kierownika jednostki organizacyjnej wydającej duplikat.
§  27. 
1. 
Za wydanie oryginału dyplomu wraz z odpisem w języku polskim oraz odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski albo język łaciński pobiera się opłatę w wysokości nieprzekraczającej kosztów sporządzenia tych dokumentów, nie wyższej jednak niż:
1)
za dyplom wraz z odpisem w języku polskim - 120 zł;
2)
za odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski albo język łaciński - 80 zł.
2. 
Za wydanie duplikatu dyplomu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału dyplomu.
§  28. 
Uwierzytelnienia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz ich duplikatów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje się na wniosek ich posiadacza na podstawie:
1)
wykazów osób upoważnionych do podpisywania tych dyplomów, obejmujących ich imiona i nazwiska oraz pełnione funkcje w jednostkach organizacyjnych zatrudniających te osoby, wraz ze wzorami ich podpisów,
2)
wzorów pieczęci urzędowych wydającego dyplom,
3)
wzorów tych dyplomów określonych przez wydającego dyplom

- które szkoły wyższe przekazują do urzędu obsługującego ministra nadzorującego szkołę wyższą, instytuty badawcze - do urzędu obsługującego ministra nadzorującego instytut badawczy, a instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz międzynarodowe instytuty naukowe, o których mowa w art. 29c ust. 1 pkt 2 ustawy - do Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, oraz na bieżąco aktualizują.

§  29. 
1. 
W celu dokonania uwierzytelnienia dyplomy doktorskie i habilitacyjne oraz ich duplikaty wydane przez:
1)
jednostki organizacyjne szkół wyższych - składa się w urzędzie obsługującym ministra nadzorującego szkołę wyższą;
2)
instytuty badawcze - składa się w urzędzie obsługującym ministra nadzorującego instytut badawczy;
3)
instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz międzynarodowe instytuty naukowe, o których mowa w art. 29c ust. 1 pkt 2 ustawy - składa się w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk.
2. 
Uwierzytelnienia dokonuje się przez umieszczenie na dyplomie doktorskim albo habilitacyjnym albo na duplikacie dyplomu:
1)
klauzuli w brzmieniu: "Stwierdza się autentyczność dokumentu";
2)
podpisu osoby upoważnionej do uwierzytelnienia dokumentu;
3)
pieczęci urzędowej urzędu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, albo Polskiej Akademii Nauk;
4)
nazwy miejscowości i daty.
§  30. 
1. 
Za uwierzytelnienie dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego albo jego duplikatu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 19 zł.
2. 
Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się, w przypadku dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz ich duplikatów wydanych przez:
1)
jednostki organizacyjne szkół wyższych - na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra nadzorującego szkołę wyższą;
2)
instytuty badawcze - na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra nadzorującego instytut badawczy;
3)
instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz międzynarodowe instytuty naukowe, o których mowa w art. 29c ust. 1 pkt 2 ustawy - na rachunek bankowy Kancelarii Polskiej Akademii Nauk.

Przepis przejściowy i przepis końcowy

§  31. 
Do przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  32. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO

1.
Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego.
2.
Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według "Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)":
1)
certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE) - poziomy ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 (C1), ALTE Level 5 (C2), w szczególności:
a)
First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage - co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT),
b)
Diplôme d'Étude en Langue Française (DELF) (B2), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) (C1), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) (C2); Test de Connaissance du Français (TCF), poziomy 4 (B2), 5 (C1), 6 (C2); Diplôme de Langue Française (DL) (B2), Diplôme Supérieur Langue et Culture Françaises (DSLCF), Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises Modernes (DS) (C1), Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF) (C2),
c)
Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF); Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) (B2), Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1, Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) (C1), Goethe-Zertifikat C1 (Zentrale Mittelstufenprüfung) (ZMP), Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) (C2), Goethe-Zertifikat C2 (Zentrale Oberstufenprüfung) (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) (C2), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) (C2), Goethe-Zertifikat C2: Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS),
d)
Certificate di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 3 (B2), Certificate di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 4 (C1), Certificate di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 5 (C2); Certificate Italiano Commerciale CIC A (C1),
e)
Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE): El Diploma de Español Nivel B2 (Intermedio), El Diploma de Español Nivel C1, El Diploma de Español Nivel C2 (Superior),
f)
Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira (DIPLE) (B2), Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira (DAPLE) (C1), Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira (DUPLE) (C2),
g)
Nederlands ais Vreemde Taal/Dutch as a Foreign Language (CNaVT) - Profiel Professionele Taalvaardigheid (PPT) (B2)/Profile Professional Language Proficiency (PPT) (B2), Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) (B2)/Profile Language Proficiency Higher Education (PTHO) (B2), Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) (C1)/Profile Academic Language Proficiency (PAT) (C1); Nederlands ais Tweede Taal II (NT2-II) (B2)/Dutch as a Second Language II (NT2-II) (B2),
h)
Prøve i Dansk 3 (B2), Studieprøven (C1),
i)
Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie średniozaawansowanym/Certificate of Slovene on the Intermediate Level (B2), Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie zaawansowanym/Certificate of Slovene on the Advanced Level (C1);
2)
certyfikaty następujących instytucji:
a)
Educational Testing Service (ETS) - w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (iBT); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC) - co najmniej 700 pkt; Test de Français International (TFI) - co najmniej 605 pkt,
b)
European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL),
c)
City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute - w szczególności certyfikaty: English for Speakers of Other Languages (ESOL) - First Class Pass at Intermediate Level, Higher Intermediate Level, Advanced Level; International English for Speakers of Other Languages (IESOL) - poziom "Communicator", poziom "Expert", poziom "Mastery"; City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2; City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6; Spoken English Test (SET) for Business - Stage B poziom "Communicator", Stage C poziom "Expert", Stage C poziom "Mastery"; English for Business Communications (EBC) - Level 2, Level 3; English for Office Skills (EOS) - Level 2,
d)
Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments - w szczególności certyfikaty: London Tests of English, Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 5 (Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International),
e)
Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board - w szczególności certyfikaty: London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) - English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4; London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) - Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE); London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) - English for Tourism Level 2 - poziom "Pass with Credit", poziom "Pass with Distinction",
f)
University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia - w szczególności certyfikaty: International English Language Testing System IELTS - powyżej 6 pkt,
g)
Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) - w szczególności certyfikaty: Diplôme de Français des Affaires 1er degré (DFA 1) (B2), Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires B2, Diplôme de Français des Daffaires 2ème degré (DFA 2) (C1), Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires C1,
h)
Goethe-Institut, Deutscher Industrie und Handelskammertag (DIHK), Carl Duisberg Centren (CDC) - w szczególności certyfikat Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) (C1),
i)
Kultusministerkonferenz (KMK) - w szczególności certyfikat Deutsches Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz der Länder - KMK (B2/Cl),
j)
Österreich Institut, Prüfungszentren des Österreichischen Sprachdiploms für Deutsch (ÖSD) - w szczególności certyfikaty: Österreichisches Sprachdiplom für Deutsch als Fremdsprache (ÖSD) - B2 Mittelstufe Deutsch, Mittelstufe Deutsch (C1), C1 Oberstufe, Wirtschaftssprache Deutsch (C2),
k)
Hochschulrektorenkonferenz (HRK),
l)
Società Dante Alighieri - w szczególności certyfikaty: PLIDA B2, PLIDA C1, PLIDA C2,
m)
Università degli Studi Roma Tre - w szczególności certyfikaty: Int.It (B2), IT (C2),
n)
Università per Stranieri di Siena - w szczególności certyfikaty: Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera CILS Due B2, Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera CILS Tre C1, Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera CILS Quattro C2,
o)
Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina,
p)
Institute for Romanian Language, the Romanian Ministry of Education, Research and Innovation,
q)
Univerzita Karlova v Praze,
r)
Univerzita Komenského v Bratislave; Filozofická fakulta Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk,
s)
Univerzita Komenského v Bratislave; Centrum d'alšieho vzdelávania; Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov,
t)
Rada Koordynacyjna do spraw Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego;
3)
telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH - w szczególności certyfikaty: B2 Certificate in English - advantage, B2 Certificate in English for Business Purposes - advantage, Certificate in English for Technical Purposes (B2), telc English B2, telc English B2 Business, telc English B2 Technical, telc English C1; Certificat Supérieur de Français (B2), telc Français B2; Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2) (telc Deutsch B2 Beruf), telc Deutsch B2, telc Deutsch C1; Certificado de Español para Relaciones Profesionales (B2), telc Español B2; Certificato Superiore d'Italiano (B2), telc Italiano B2; telc Pyccкий язык B2.
3.
The Office of Chinese Language Council International: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) - poziom HSK (Advance).
4.
Japan Educational Exchanges and Services, The Japan Foundation: Japanese Language Proficiency Certificate - poziom 1 (Advance).
5.
Dyplomy ukończenia:
1)
studiów wyższych w zakresie filologii obcych lub lingwistyki stosowanej;
2)
nauczycielskiego kolegium języków obcych;
3)
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
6.
Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego albo stopnia lub tytułu w zakresie sztuki - uznaje się język wykładowy instytucji prowadzącej kształcenie.
7.
Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej - uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język obcy.
8.
Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości - uznaje się język wykładowy.
9.
Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma).
10.
Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate).
11.
Zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym w:
1)
Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
2)
urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej;
3)
Ministerstwie Obrony Narodowej - poziom 3333, poziom 4444 według STANAG 6001.
12.
Wydane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym.
13.
Dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych w Rzeczypospolitej Polskiej lub dokument potwierdzający posiadanie uprawnień tłumacza przysięgłego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które jest stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ANKIETA OCENY OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH LUB ARTYSTYCZNYCH OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ

O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

A.INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH I DOROBKU NAUKOWYM ALBO ARTYSTYCZNYM
I.Informacja o osiągnięciach i dorobku naukowym
1.Wykaz autorskich publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych:
1)..............................................................................................................................................................
2)..............................................................................................................................................................
...
2.Wykaz autorskich monografii:
1)..............................................................................................................................................................
2)..............................................................................................................................................................
...
3.Wykaz współautorskich publikacji naukowych i udział w opracowaniach zbiorowych:
1)..............................................................................................................................................................
2)..............................................................................................................................................................
...
4.Członkostwo w redakcjach naukowych:
1)..............................................................................................................................................................
2)..............................................................................................................................................................
...
II.Informacja o aktywności naukowej albo artystycznej
1. Aktywność naukowa:
1)informacje o wystąpieniach na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych:
a)......................................................................................................................................................
b)......................................................................................................................................................
...
2)członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism:
a).....................................................................................................................................................
b).....................................................................................................................................................
...
3)wykaz zrealizowanych projektów badawczych krajowych, europejskich i innych międzynarodo-

wych:

a).....................................................................................................................................................
b).....................................................................................................................................................
...
4)informacje o kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze kon-

kursów krajowych i zagranicznych:

a).....................................................................................................................................................
b).....................................................................................................................................................
...
2.Aktywność artystyczna:
1)wykaz publicznych realizacji dzieł artystycznych:
a)....................................................................................................................................................
b)....................................................................................................................................................
...
2)wykaz publikacji utworów lub dzieł artystycznych:
a)..........................................................................................................................................................
b)..........................................................................................................................................................
...
3)wykaz publikacji współautorskich utworów lub dzieł artystycznych:
a)..........................................................................................................................................................
b)..........................................................................................................................................................
...
III.Informacja o współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym
1)w obszarach wiedzy: nauki ścisłe, nauki techniczne, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne

i weterynaryjne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej:

a)dorobek technologiczny i współpraca z sektorem gospodarczym:
- ...................................................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................................................
...
b)prawa własności przemysłowej lub prawa do ochrony wyhodowanych albo odkrytych

i wyprowadzonych odmian roślin, uzyskane w kraju lub za granicą:

- ...................................................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................................................
...
c)wdrożenia technologii, konstrukcji, procesów, rozwiązań oraz procedur:
- ...................................................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................................................
...
d)ekspertyzy i inne opracowania wykonane na zamówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorców:
- ...................................................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................................................
...
e)udziały lub akcje objęte lub nabyte w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia

wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanych z tymi wynikami:

- ...................................................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................................................
...
f)udział w zespołach eksperckich i konkursowych:
- ...................................................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................................................
...
2)w obszarach wiedzy nauki społeczne i nauki humanistyczne:
a)ekspertyzy i inne opracowania wykonane na zamówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorców:
- ...................................................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................................................
...
b)pełnione funkcje zarządcze w spółkach prowadzących działalność badawczo-rozwojową, instytu-

cjach finansowych, kancelariach prawniczych, placówkach prowadzących działalność w zakresie

wsparcia psychologiczno-terapeutycznego albo w podmiotach o charakterze publicznym:

- ...................................................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................................................
...
c)udział w zespołach eksperckich i konkursowych:
- ...................................................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................................................
...
3)w obszarze wiedzy sztuka:
a)projekty zrealizowane we współpracy ze środowiskami pozaartystycznymi:
- ...................................................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................................................
...
b)prawa własności przemysłowej uzyskane w kraju lub za granicą (dotyczy sztuk projektowych):
- ...................................................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................................................
...
c)ekspertyzy i inne opracowania wykonane w szczególności na zamówienie instytucji publicznych lub

przedsiębiorców:

- ...................................................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................................................
...
d) udział w zespołach eksperckich i konkursowych:
- ...................................................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................................................
...
IV.Informacja o współpracy międzynarodowej
1)we wszystkich obszarach wiedzy, z wyłączeniem obszaru wiedzy sztuka:
a)staże zagraniczne (wraz z określeniem czasu ich trwania):
- ...................................................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................................................
...
b)udział w ocenie projektów międzynarodowych:
- ...................................................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................................................
...
c)recenzowanie prac publikowanych w czasopismach międzynarodowych posiadających współczynnik

wpływu impact factor.

- ...................................................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................................................
...
d)członkostwo w międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach będących zgodnie

z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi:

- ...................................................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................................................
...
e)udział w międzynarodowych zespołach eksperckich:
- ...................................................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................................................
...
f)uczestnictwo w programach europejskich i innych międzynarodowych:
- ...................................................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................................................
...
g)udział w międzynarodowych zespołach badawczych:
- ...................................................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................................................
...
2)w obszarze wiedzy sztuka:
a)staże zagraniczne (wraz z określeniem czasu ich trwania):
- ..................................................................................................................................................................
- ..................................................................................................................................................................
...
b)udział w międzynarodowych wydarzeniach artystycznych:
- ..................................................................................................................................................................
- ..................................................................................................................................................................
...
c)uczestnictwo w projektach lub programach europejskich i innych międzynarodowych:
- ..................................................................................................................................................................
- ..................................................................................................................................................................
...
d)członkostwo w międzynarodowych organizacjach artystycznych:
- ..................................................................................................................................................................
- ..................................................................................................................................................................
...
V.Informacja o osiągnięciach i dorobku dydaktycznym i popularyzatorskim
1.Przeprowadzone lub prowadzone wykłady i seminaria naukowe:
1).....................................................................................................................................................................
2).....................................................................................................................................................................
...
2.Opieka naukowa nad doktorantami i osobami ubiegającymi się o nadanie stopnia doktora (w charakterze

promotora, promotora pomocniczego lub opiekuna naukowego), z podaniem tytułów rozpraw doktorskich:

1).....................................................................................................................................................................
2).....................................................................................................................................................................
...
3.Publikacje i prace o charakterze popularnonaukowym:
1).....................................................................................................................................................................
2).....................................................................................................................................................................
4.Przygotowane materiały do e-learningu:
1).....................................................................................................................................................................
2).....................................................................................................................................................................
...
5.Aktywny udział w imprezach popularyzujących naukę, kulturę oraz sztukę:
1).....................................................................................................................................................................
2).....................................................................................................................................................................
...
VI.Informacja o otrzymanych nagrodach oraz wyróżnieniach za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i artystyczne
1................................................................................................................................................................................
2................................................................................................................................................................................
B.INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYM OSIĄGNIĘCIU NAUKOWYM ALBO ARTYSTYCZNYM
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).
2 § 23 pkt 16 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz.U.2017.271) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 marca 2017 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 1842), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311).