§ 8. - Szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2492

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2023 r.
§  8. 
1. 
Wody Polskie sporządzają sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego w układzie informacji określonych w rocznym planie finansowym.
2. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Wody Polskie przekazują ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym.
3. 
Wody Polskie sporządzają sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego w układzie zadaniowym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.