§ 6. - Szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2492

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2023 r.
§  6. 
1. 
Na podstawie założeń makroekonomicznych otrzymanych od ministra właściwego do spraw finansów publicznych Wody Polskie sporządzają informacje o prognozowanych przychodach i kosztach, zawierające dane dotyczące przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz prognozy na kolejne cztery lata.
2. 
Informacje, o których mowa w ust. 1, Wody Polskie przekazują ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej w terminie wynikającym z harmonogramu prac nad projektem ustawy budżetowej.