§ 9. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń. - Dz.U.1996.74.353 - OpenLEX

§ 9. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.74.353

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lipca 1996 r.
§  9.
1.
W okresie trwania kontroli inspektorzy mają prawo:
1)
wstępu do pomieszczeń zakładu ubezpieczeń,
2)
żądania udzielenia przez pracowników zakładu ubezpieczeń pisemnych i ustnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli,
3)
żądania okazania materiałów będących przedmiotem kontroli w sprawach objętych zakresem kontroli, w tym materiałów mających postać niematerialną (zapisy magnetyczne, elektroniczne),
4)
żądania sporządzania niezbędnych do przeprowadzenia kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz obliczeń i zestawień danych,
5)
dostępu do objętych zakresem kontroli danych i informacji umieszczonych w systemie informatycznym zakładu ubezpieczeń.
2.
Podczas przeprowadzania kontroli inspektorzy mają prawo:
1)
badać dokumenty i księgi rachunkowe,
2)
przesłuchiwać świadków,
3)
zasięgać pisemnych opinii biegłych powołanych w trybie § 4,
4)
zabezpieczać zebrane materiały będące przedmiotem kontroli,
5)
zbierać inne dowody niezbędne do stwierdzenia stanu faktycznego w zakresie objętym kontrolą, ustalenia występujących zagrożeń dla interesów ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz przyczyn powstania nieprawidłowości lub naruszenia prawa.
3.
Organ zarządzający zakładu ubezpieczeń lub upoważniony przez niego pracownik ma prawo uczestniczyć w czynnościach, o których mowa w ust. 1 i 2.