§ 6. - Szczegółowe zasady wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.51.493

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2006 r.
§  6.
Pozostałe papiery wartościowe nienotowane na rynku wyceny są wyceniane według ceny nabycia.