§ 3. - Szczegółowe zasady wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.51.493

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2006 r.
§  3.
1.
Papiery wartościowe notowane na rynku wyceny są wyceniane w oparciu o kurs wyceny z dnia wyceny. W przypadku braku kursu wyceny z dnia wyceny papiery wartościowe są wyceniane w oparciu o kurs wyceny z ostatniego dnia, w którym został ustalony.
2.
Jeżeli papiery wartościowe są w tym samym dniu notowane na więcej niż jednym rynku wyceny lub w więcej niż jednym systemie notowań, z zastrzeżeniem ust. 3, fundusz emerytalny ustala rynek wyceny i system notowań w oparciu o przewidywaną wielkość obrotu danym papierem wartościowym na rynkach wyceny i w systemach notowań. Zmiany rynku wyceny można dokonać, o ile w dwóch kolejnych miesiącach kalendarzowych obroty na innym rynku wyceny przekroczyły wielkość obrotu na dotychczasowym rynku wyceny, z uwzględnieniem § 13 ust. 2.
3. 3
W przypadku dłużnych skarbowych papierów wartościowych, dla których ustalany jest kurs fixingowy na MTS Poland, rynkiem wyceny jest MTS Poland.
3 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.17.131) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 2006 r.