§ 7. - Szczegółowe zasady ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowe zasady jej obliczania i wypłacania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.14.77

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lutego 1997 r.
§  7.
1.
Nauczyciele, którzy na podstawie odrębnych przepisów uprawnieni są do nagrody jubileuszowej, zachowują nadal te uprawnienia.
2.
W razie zbiegu uprawnień do nagrody jubileuszowej, nauczyciel ma prawo do jednej, korzystniejszej nagrody.