§ 6. - Szczegółowe zasady ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowe zasady jej obliczania i wypłacania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.14.77

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lutego 1997 r.
§  6.
1.
Nauczycielom, którzy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nabyli prawo do nagrody jubileuszowej w związku z wliczeniem okresów wymienionych w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (Monitor Polski Nr 44, poz. 358), okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach, przy ustalaniu prawa do kolejnych nagród.
2.
Nauczyciele, którzy podjęli zatrudnienie po dniu wejścia w życie rozporządzenia, nabywają prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 1-5, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres.