§ 2. - Szczegółowe zasady ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowe zasady jej obliczania i wypłacania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.14.77

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lutego 1997 r.
§  2.
1.
Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu wpływu okresu uprawniającego do nagrody bądź w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.
2.
Nauczyciel jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
3.
Wypłata nagrody jubileuszowej następuje po nabyciu przez nauczyciela prawa do tej nagrody.