§ 4. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1997 r.
§  4.
1.
Organy sprawujące nadzór pedagogiczny w szczególności:
1)
diagnozują i oceniają efekty pracy szkół i placówek, w szczególności w zakresie wymienionym w art. 33 ust. 2 ustawy,
2)
analizują i oceniają nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektorów szkół i placówek,
3)
organizują doradztwo i szkolenia dla dyrektorów w zakresie kierowania szkołą lub placówką oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego,
4)
udzielają szkołom i placówkom pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów wynikających z ich statutowej działalności,
5)
zapewniają dyrektorom szkół i placówek bieżącą informację o aktualnych problemach oświatowych i obowiązujących przepisach prawa,
6)
inspirują i wspomagają współpracę szkół i placówek ze szkołami wyższymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami, których statutowym celem jest organizowanie i wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
7)
gromadzą informacje o pracy nadzorowanych dyrektorów szkół i placówek w celu dokonywania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach.
2.
Przepisy ust. 1 do szkół i placówek niepublicznych stosuje się odpowiednio.
3.
Organy sprawujące nadzór pedagogiczny przekazują dyrektorom szkół i placówek oraz organom prowadzącym, przynajmniej jeden raz w roku szkolnym, uogólnioną informację o wynikach sprawowanego nadzoru.