§ 3. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1997 r.
§  3.
1.
Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły lub placówki obejmuje:
1)
diagnozowanie i ocenianie efektów pracy nauczycieli w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły lub placówki,
2)
udzielanie pomocy nauczycielom w sprawach kształcenia, wychowania i opieki oraz inspirowanie ich do podejmowania działalności innowacyjnej,
3)
wnioskowanie w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli stosownie do ustalonych w trybie tego nadzoru potrzeb,
4)
zapewnienie bieżącej informacji o aktualnych problemach oświatowych i obowiązujących przepisach prawa,
5)
gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.
2.
Dyrektor przekazuje radzie pedagogicznej i radzie szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru.
3.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do szkół i placówek niepublicznych.