§ 11. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1997 r.
§  11.
1.
Pracownik nadzoru prowadzący wizytację przygotowuje program wizytacji i przedstawia go radzie pedagogicznej i radzie szkoły lub placówki.
2.
Program wizytacji, o którym mowa w ust. 1, opracowuje się na podstawie informacji o poziomie pracy szkoły lub placówki, zgromadzonych w toku nadzoru. Program ten powinien zawierać w szczególności:
1)
cele i tematykę wizytacji,
2)
przewidywane czynności wizytacyjne i czas ich trwania.
3.
Po zakończeniu czynności wizytacyjnych pracownik nadzoru prowadzący wizytację:
1)
w terminie 5 dni przedstawia radzie pedagogicznej na zebraniu z udziałem przedstawicieli rady szkoły lub placówki i organu prowadzącego wstępne wyniki wizytacji oraz propozycje zaleceń powizytacyjnych,
2)
opracowuje pisemną informację dotyczącą wyników wizytacji, która powinna zawierać w szczególności:
a)
cele i tematykę wizytacji oraz opis czynności podejmowanych w toku nadzoru sprawowanego nad szkołą i placówką i przeprowadzonych zgodnie z programem, o którym mowa w ust. 1,
b)
ocenę stanu osiągnięć szkoły lub placówki ze wskazaniem na zachodzące zmiany (pozytywne i negatywne) i uwarunkowania tych zmian,
c)
ocenę realizacji przez dyrektora wydawanych w toku nadzoru zaleceń, uwag i wniosków,
3)
przygotowuje projekt wystąpienia powizytacyjnego organu sprawującego nadzór pedagogiczny, które powinno zawierać:
a)
uogólnioną ocenę pracy szkoły lub placówki w poszczególnych dziedzinach jej działalności,
b)
zalecenia powizytacyjne.
4.
Do szkół i placówek niepublicznych przepis ust. 3 pkt 1 stosuje się odpowiednio, uwzględniając kompetencje statutowych organów tych szkół i placówek.
5.
Informację dotyczącą wyników wizytacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, oraz wystąpienie powizytacyjne organu sprawującego nadzór pedagogiczny przekazuje się dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu w terminie 14 dni po zebraniu rady pedagogicznej, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.
6.
Dyrektor szkoły lub placówki w ciągu 7 dni od otrzymania wystąpienia powizytacyjnego może zgłosić umotywowane zastrzeżenia wobec zaleceń powizytacyjnych do organu, który je wydał.
7.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest obowiązany zająć stanowisko na piśmie wobec zgłoszonych zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
8.
W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły lub placówki jest obowiązany powiadomić ten organ oraz organ prowadzący o realizacji zaleceń powizytacyjnych w terminie 30 dni. Realizacja zaleceń powizytacyjnych podlega sprawdzeniu przez organ, który je wydał.