Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.31.138

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 marca 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 16 lutego 1996 r.
w sprawie szczegółowych zasad postępowania w zakresie korzystania ze środków łączności przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, misje i organizacje międzynarodowe.

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady postępowania w zakresie korzystania ze środków łączności przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, misje specjalne oraz przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych korzystające z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów i zwyczajów międzynarodowych, mające siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z pełnionymi zadaniami, zwane dalej "podmiotami".
2. Rozporządzenie ma zastosowanie także do członków personelu podmiotów, o których mowa w ust. 1, jak również innych osób zrównanych z nimi.
§  2.
1. Na zakładanie i używanie urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych wymagane jest zezwolenie Ministra Łączności, chyba że odpowiednie umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską stanowią inaczej lub wymaga tego zasada wzajemności.
2. Zezwolenie wydaje się na pisemny wniosek podmiotu lub osoby, o których mowa w § 1, złożony do Ministra Łączności za pośrednictwem Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:
1) adres miejsca zainstalowania urządzeń telekomunikacyjnych,
2) dane techniczne urządzeń i linii telekomunikacyjnych (typ, nazwa producenta, liczba łączy i rodzaj współpracy z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego, zakres częstotliwości przesyłanych sygnałów w punktach styku z innymi sieciami, szybkość transmisji sygnałów, system sygnalizacji),
3) datę zainstalowania i uruchomienia urządzeń telekomunikacyjnych,
4) okres, na jaki ma być wydane zezwolenie,
5) pisemną zgodę właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego na zainstalowanie urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych.
§  3.
1. Ze względu na interes Państwa, w przypadkach określonych w ustawie o łączności, Minister Łączności w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych może odmówić wydania zezwolenia, a wcześniej udzielone może cofnąć.
2. Minister Łączności, w przypadku braku możliwości zapewnienia właściwej pracy stacji radiowej określonej we wniosku lub też przewidywanej możliwości wprowadzenia zakłóceń przez tę stację w pracy innych urządzeń, może nie wyrazić zgody na lokalizację tej stacji lub ustalić inne parametry stacji niż wskazane we wniosku.
§  4.
1. Wniosek podmiotu i osoby, o których mowa w § 1, o wydanie zezwolenia na zakładanie i używanie urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych służących do łączności radiowej w systemie naziemnym lub satelitarnym, zwanych dalej "stacjami radiowymi", złożony do Ministra Łączności za pośrednictwem Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powinien zawierać:
1) adres miejsca zainstalowania stacji radiowej,
2) znak identyfikacyjny lub znak wywoławczy stacji radiowej,
3) godziny i czas pracy stacji radiowej,
4) współrzędne geograficzne i nazwy miejscowości, z którymi będzie utrzymywana łączność radiowa,
5) moc wyjściową urządzenia nadawczego lub nadawczo-odbiorczego stacji radiowej,
6) częstotliwości nadawania i odbioru przez stację radiową,
7) rodzaj emisji,
8) dane techniczne anteny nadawczej i odbiorczej (zysk, polaryzacja, azymut maksymalnego promieniowania, kąt elewacji, charakterystyka promieniowania pionowa i pozioma, wysokość zawieszenia nad poziomem ziemi),
9) datę zainstalowania i uruchomienia stacji radiowej,
10) pisemną zgodę właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego na zainstalowanie stacji radiowej.
2. Wniosek dotyczący urządzeń stacji satelitarnych, oprócz danych określonych w ust. 1, powinien zawierać dane wymagane w procesie koordynacji i notyfikacji stacji radiowych w Biurze Radiokomunikacji i Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (UIT).
§  5. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 3 i § 4, należy dołączyć wydane przez Ministra Łączności świadectwa dopuszczenia do eksploatacji (świadectwo homologacji) urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych.
§  6.
1. Wniosek członka personelu podmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 1, oraz osoby wymienionej w § 1 ust. 2 o wydanie zezwolenia na zakładanie i używanie amatorskiej stacji radiowej składa się do Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres stałego miejsca zamieszkania i numer paszportu,
2) dane techniczne amatorskiej stacji radiowej (typ, model, producent, rodzaj urządzenia, moc wyjściowa urządzenia nadawczego, zakres częstotliwości, rodzaj emisji, rodzaj anteny, wysokość zawieszenia anteny nad poziomem ziemi),
3) adres miejsca zainstalowania amatorskiej stacji radiowej oraz współrzędne geograficzne tego miejsca,
4) pisemną zgodę właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego na zainstalowanie amatorskiej stacji radiowej.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopię uprawnienia operatorskiego wydanego za granicą lub świadectwo radioamatorskie uzyskane po zdaniu egzaminu przed właściwą polską komisją egzaminacyjną.
4. Zezwolenie na zakładanie i używanie amatorskiej stacji radiowej wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż czas akredytacji pobytu osób, o których mowa w § 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  7.
1. Każda zmiana danych określonych w wydanym zezwoleniu wymaga zgody organu wydającego to zezwolenie.
2. W wypadku zmian systemowych wymagane jest złożenie nowego wniosku.
3. Po złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia wnioskodawca nie może dokonywać w nim zmian. Może natomiast wycofać wniosek i złożyć nowy.
§  8. W razie stwierdzenia, że stacja radiowa powoduje zakłócenia w pracy innych urządzeń, użytkownik tej stacji obowiązany jest do podjęcia właściwych działań w celu usunięcia tych zakłóceń. Nieusunięcie zakłóceń w terminie wyznaczonym przez Państwową Agencję Radiokomunikacyjną może spowodować cofnięcie zezwolenia.
§  9. Ze używanie urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych wymagających zezwolenia oraz za używanie częstotliwości radiowych pobiera się opłaty na zasadach ogólnych, chyba że jest to sprzeczne z zasadą wzajemności.
§  10. Traci moc rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 września 1991 r. w sprawie zasad korzystania ze środków łączności telekomunikacyjnej przez misje zagraniczne i organizacje międzynarodowe (Dz. U. Nr 98, poz. 434).
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.