Przepisy przejściowe i końcowe - Rozdział 5 - Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu... - Dz.U.2017.1988 - OpenLEX

Rozdział 5 - Przepisy przejściowe i końcowe - Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1988

Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 2017 r.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  46. 
Taryfy przedsiębiorstw energetycznych obowiązujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia obowiązują do dnia określonego w decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzających te taryfy.
§  47. 
Przepisy § 21 ust. 3-5 i § 31 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 stosuje się przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  48. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. poz. 1291), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831).