Rozdział 5 - Przepisy przejściowe i końcowe - Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.194.1291

Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 2010 r.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  47.
Przepisów § 13 ust. 5 nie stosuje się do jednostek kogeneracji oddanych do użytku po dniu wejścia w życie rozporządzenia.
§  48.
Taryfy przedsiębiorstw energetycznych, obowiązujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, obowiązują do dnia określonego w decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzających te taryfy.
§  49.
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  50.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)