Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.49.214

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 29 marca 1996 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654) zarządza się, co następuje

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zwanego dalej "Funduszem", szczególne wymagania w zakresie właściwości energetycznych budynków, wymagania dotyczące minimalnych powierzchni mieszkań i ich zasiedlenia początkowego oraz wyposażenia technicznego mieszkań i budynków wznoszonych przy wykorzystaniu tych kredytów.
§  2.
1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654),
2) kredycie lub pożyczce - należy przez to rozumieć kredyt lub pożyczkę udzieloną ze środków Funduszu,
3) przedsięwzięciu inwestycyjno-budowlanym - należy przez to rozumieć wznoszenie budynków mieszkalnych lub części mieszkalnej budynków, w których występują lokale użytkowe, wraz z terenem niezbędnym pod zamierzoną zabudowę, uzbrojeniem terenu lub działki oraz wykonaniem na niej urządzeń i obiektów budowlanych związanych z budynkami mieszkalnymi, a także czynności specjalistyczne wynikające z obowiązków inwestora budowlanego, wykonane na jego zlecenie, w tym programowanie, projektowanie, nadzór, kierownictwo budowy i rozliczanie robót,
4) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć tę część infrastruktury komunalnej, towarzyszącej realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych, która jest związana z zaopatrzeniem w wodę, gaz, energię elektryczną i cieplną, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych,
5) inwestycji - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane lub wykonanie infrastruktury technicznej.
2. Do zakresu uzbrojenia terenu lub działki, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zalicza się:
1) odcinek przewodu wodociągowego wraz z hydroforniami, łączący instalację wewnętrzną z zaworem głównym przed wodomierzem lub miejscem przeznaczonym na jego umieszczenie, licząc od strony instalacji,
2) odcinek przewodu odpływowego z budynku do pierwszej studzienki rewizyjnej na przykanaliku, licząc od strony instalacji,
3) odcinek przewodu gazowego od kurka głównego do zasuwy zainstalowanej na gazociągu, licząc od strony instalacji, a w razie braku zasuwy - do odgałęzienia na gazociągu,
4) węzeł cieplny indywidualny do zaworów odcinających go od sieci wysokoparametrowej, a w razie budowy grupowych węzłów cieplnych - odcinki przewodów łączące rozdzielacze ciepła z zaworami odcinającymi w budynku instalacje wewnętrzne od sieci rozdzielczej z węzła grupowego,
5) złącze energetyczne.

Rozdział  2

Zasady i tryb udzielania kredytów

§  3.
1. Kredyt może być udzielony:
1) towarzystwu budownictwa społecznego oraz spółdzielni mieszkaniowej na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych,
2) gminie na realizację infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu realizowanemu na zasadach określonych w ustawie.
2. Warunkiem udzielenia kredytu na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych jest spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu oraz ustalenie kosztu budowy w wysokości nie przekraczającej iloczynu powierzchni minimalnej określonej dla poszczególnych kategorii mieszkań w załączniku nr 1 do rozporządzenia i ogłoszonego przez wojewodę wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509 i z 1995 r. Nr 86, poz. 433 i Nr 133, poz. 654), obowiązującego w dniu zawarcia umowy kredytowej, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Kredyt na realizację infrastruktury technicznej może być udzielony, jeżeli wykonanie projektowanej infrastruktury jest niezbędne dla wybudowania budynków mieszkalnych realizowanych na zasadach określonych w ustawie.
4. Bank może udzielić kredytu na realizację przedsięwzięcia, w którym koszt budowy przekracza wysokość określoną w ust. 2, uwzględniając czynniki zwiększające ten koszt, do których zalicza się wyjątkowe utrudnienia, w szczególności budowę na terenach podlegających eksploatacji górniczej i trudne warunki posadowienia.
§  4.
1. Wniosek o udzielenie kredytu składany jest w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej "Bankiem". Wniosek powinien zawierać:
1) określenie statusu prawnego wnioskodawcy,
2) informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy,
3) informacje o programie działania i zamierzeniach inwestycyjnych w okresie kredytowania,
4) opis programu inwestycyjnego wraz z analizą jego celowości i wykonalności,
5) określenie przewidywanych kosztów realizacji inwestycji oraz źródeł jej finansowania.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy (wyciąg z właściwego rejestru) oraz jego sytuację ekonomiczno-finansową,
2) zaświadczenie z urzędu skarbowego właściwego dla wnioskodawcy oraz banku prowadzącego rachunek podstawowy,
3) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące stanu płatności składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy.
3. Do wniosku o udzielenie kredytu na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego poza dokumentami, o których mowa w ust. 2, należy dołączyć kalkulację składników czynszu i opłat za świadczenia związane z eksploatacją mieszkania oraz koncepcję architektoniczno-budowlaną przedsięwzięcia wraz z opisami i szkicami, zawierającą:
1) informacje o położeniu i stanie prawnym nieruchomości oraz projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym dane dotyczące urządzeń budowlanych związanych z budynkami oraz sieci uzbrojenia terenu, z podaniem podstawowych wymiarów i odległości,
2) informacje o możliwości przyłączenia uzbrojenia działki lub budynków do zewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz cieplnej bądź o korzystaniu z indywidualnych źródeł ciepła,
3) podstawowe rozwiązania architektoniczno-budowlane określające formę i funkcje budynku, w tym informacje o jego części obejmującej lokale użytkowe oraz zestawienie ilości i powierzchni mieszkań poszczególnych kategorii,
4) rodzaj układu konstrukcyjnego budynku i rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe jego podstawowych elementów, w szczególności przegród zewnętrznych, w tym okien, z podaniem ich właściwości termicznych,
5) dane dotyczące instalacji grzewczych i sanitarnych oraz wyposażenia technicznego budynku,
6) charakterystykę energetyczną budynku, z podaniem przewidywanego rocznego zużycia ciepła na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, oraz dane wykazujące, że przyjęte rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii cieplnej, zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, Polskich Normach oraz w niniejszym rozporządzeniu,
7) szacunkowy koszt 1m2 powierzchni użytkowej.
4. Do wniosku o udzielenie kredytu na realizację infrastruktury technicznej należy dołączyć:
1) opis stanu i programu infrastruktury komunalnej gminy,
2) przedmiot i zakres projektowanej infrastruktury technicznej oraz uzasadnienie konieczności jej wykonania w związku z zamierzonymi przedsięwzięciami inwestycyjno-budowlanymi,
3) koncepcję projektową infrastruktury technicznej, zawierającą niezbędne opisy i szkice techniczne,
4) szacunkowy koszt budowy projektowanej infrastruktury technicznej.
§  5. Bank, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie kredytu, sprawdzi, czy spełnia on wymogi określone w § 4. Jeżeli wniosek nie spełnia tych wymogów, Bank wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie nie krótszym niż 30 dni. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez dalszego biegu.
§  6. Wniosek odpowiadający wymogom określonym w § 4 podlega rejestracji, a następnie ocenie w zakresie:
1) zdolności kredytowej wnioskodawcy,
2) spełnienia warunków udzielenia kredytu, o których mowa w rozporządzeniu.
§  7.
1. W terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od zarejestrowania wniosku Bank na podstawie oceny, o której mowa w § 6, kwalifikuje wniosek do udzielenia kredytu, z zastrzeżeniem ust. 2, bądź odmawia jego udzielenia. O odmowie udzielenia kredytu Bank niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę.
2. Jeżeli kwota wynikająca z wniosków o udzielenie kredytu, które spełniają warunki wynikające z rozporządzenia, przekracza sumę środków przeznaczonych w danym okresie na ich udzielenie zgodnie z planem finansowym Funduszu, Bank kwalifikuje wnioski do udzielenia kredytu po zasięgnięciu opinii Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. O zakwalifikowanych wnioskach Bank informuje Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w okresach kwartalnych.
3. Bank zawiadamia wnioskodawcę o zakwalifikowaniu wniosku do udzielenia kredytu, określając wymogi, których spełnienie będzie warunkiem zawarcia umowy kredytowej, oraz termin ich spełnienia, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
4. Jeżeli kredytobiorca nie będzie mógł dotrzymać terminu, określonego przez Bank zgodnie z ust. 3, zawiadamia o tym niezwłocznie Bank, który może ten termin przedłużyć.
§  8. Warunkiem zawarcia umowy kredytowej jest:
1) przedstawienie dowodu zatwierdzenia projektu budowlanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego,
2) stwierdzenie zgodności charakterystyki ekonomicznej i technicznej inwestycji z deklarowaną w dokumentach dołączonych do wniosku o udzielenie kredytu,
3) spełnienie wymogów określonych zgodnie z § 7 ust. 3,
4) ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu na rzecz Banku.
§  9.
1. Okres wykorzystania kredytu nie może być dłuższy niż 24 miesiące od daty zawarcia umowy kredytowej.
2. Kredyt jest uruchamiany po udokumentowaniu zaangażowania środków własnych kredytobiorcy w wysokości co najmniej 25% planowanego kosztu inwestycji.
§  10.
1. Stopa oprocentowania kredytu na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych jest zmienna, ustalana w stosunku rocznym jako stopa efektywna, równa stopie redyskonta w Narodowym Banku Polskim, pomniejszonej o sześć punktów procentowych, jednak nie niższej niż 0,5 stopy redyskonta w Narodowym Banku Polskim.
2. Stopa oprocentowania kredytu na wykonanie infrastruktury technicznej jest zmienna, ustalana w stosunku rocznym w wysokości stopy redyskonta w Narodowym Banku Polskim.
§  11.
1. Zadłużenie z tytułu kredytu udzielonego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego jest spłacane miesięcznie.
2. Kwotę pierwszej miesięcznej spłaty zadłużenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, w wysokości nie niższej niż 0,33% kwoty udzielonego kredytu. W wypadku kredytu udzielonego towarzystwu budownictwa społecznego, kwota ta nie może być wyższa, jeżeli powodowałoby to naruszenie warunku określonego w art. 28 ust. 2 ustawy.
3. Kwota spłaty zadłużenia, o której mowa w ust. 2, w pozostałym okresie spłaty podlega w okresach kwartalnych zwiększeniu o 85% wzrostu wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej, o której mowa w § 3 ust. 2.
4. Bank przeznacza środki wnoszone przez kredytobiorcę w pierwszej kolejności na spłatę odsetek, a następnie na spłatę kredytu.
5. Na wniosek kredytobiorcy Bank może odroczyć spłatę zadłużenia, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż 30 miesięcy, licząc od dnia udzielenia kredytu.
6. Odsetki naliczone za okres, o którym mowa w ust. 5, oraz przekraczające kwotę spłaty, o której mowa w ust. 2 i 3, są dopisywane do stanu zadłużenia kredytobiorcy na ostatni dzień każdego miesiąca.
§  12. Zadłużenie z tytułu kredytu udzielonego na wykonanie infrastruktury technicznej jest spłacane miesięcznie, a okres i warunki jego spłaty określa Bank w umowie z kredytobiorcą.

Rozdział  3

Zasady i tryb udzielania pożyczek

§  13.
1. Pożyczka może być udzielona bankowi prowadzącemu kasę mieszkaniową na uzupełnienie środków na wypłatę kredytów kontraktowych w przypadku przejściowej utraty bieżącej płynności płatniczej kasy.
2. Wniosek o udzielenie pożyczki składany jest w Banku. Wniosek powinien zawierać:
1) określenie statusu prawnego wnioskodawcy,
2) informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej prowadzonej kasy mieszkaniowej,
3) szczegółowe uzasadnienie wysokości pożyczki.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:
1) statut wnioskodawcy,
2) sprawozdanie z działalności finansowej kasy mieszkaniowej.
4. Wniosek podlega rejestracji, a następnie ocenie Banku w zakresie:
1) zdolności kredytowej wnioskodawcy,
2) zasadności udzielenia pożyczki na uzupełnienie środków na wypłatę kredytów kontraktowych.
§  14. Bank udziela pożyczki, bądź odmawia jej udzielenia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty rejestracji wniosku. O odmowie udzielenia pożyczki Bank niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę.
§  15.
1. Warunkiem zawarcia umowy pożyczki jest ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki.
2. Stopa oprocentowania pożyczki jest zmienna, ustalana przez Bank w wysokości do 0,5 stopy redyskonta w Narodowym Banku Polskim w stosunku rocznym, nie niższej jednak niż najniższa stopa oprocentowania kredytów udzielanych przez kasę mieszkaniową.
3. Warunki spłaty pożyczki ustala Bank w umowie pożyczki.
4. Raty spłaty pożyczki oraz odsetek mogą być wnoszone w okresach miesięcznych lub kwartalnych.

Rozdział  4

Właściwości energetyczne budynków

§  16. Ustala się następujące szczególne wymagania w zakresie właściwości energetycznych budynków mieszkalnych wznoszonych przy wykorzystaniu środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego:
1) przegrody zewnętrzne budynków mieszkalnych powinny charakteryzować się wartościami współczynników przenikania ciepła "k" niższymi od określonych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony cieplnej budynków; maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła dla ścian, stropów i stropodachów ustala się w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia,
2) maksymalna wartość "k" okien, drzwi balkonowych i powierzchni przezroczystych nieotwieralnych w pomieszczeniach o temperaturze wewnętrznej t1>16°C (niezależnie od strefy klimatycznej) powinna wynosić 2,0 W/(m2 K); wartość ta nie uwzględnia przepuszczalności powietrza i odnosi się do powierzchni obliczonych według zewnętrznych wymiarów ościeżnic,
3) instalacja centralnej ciepłej wody, zasilana w ciepło z sieci cieplnej, w budynkach mieszkalnych powinna spełniać poniższe warunki:
a) materiał przewodów instalacji ciepłej wody powinien być dobrany do jej właściwości tak, aby nie występowała korozja ani odkładanie się trwałych osadów na ściankach przewodów,
b) przewody instalacji ciepłej wody, w których utrzymywana jest cyrkulacja, powinny mieć trwałą izolację termiczną o oporze cieplnym nie mniejszym niż 0,5 (m2/K)/W,
c) mieszkania kategorii 1P i 2P należy zasilać tylko z jednego pionu ciepłej wody użytkowej na mieszkanie, a długość przewodu ciepłej wody w mieszkaniu, liczona od pionu do najdalszego punktu czerpalnego w mieszkaniu, nie powinna być większa niż 6 m,
d) w mieszkaniach stosować należy baterie czerpalne wyposażone w perlatory z regulacją wypływu i mieszania.

Rozdział  5

Wymagania dotyczące minimalnych powierzchni mieszkań i ich zasiedlenia początkowego oraz wyposażenia technicznego

§  17.
1. Kategorie mieszkań, minimalne wielkości ich powierzchni użytkowych oraz liczbę osób zasiedlenia początkowego ustala się w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. W wypadkach uzasadnionych potrzebami lokalnymi można projektować mieszkania dla większej niż 6 liczby osób w gospodarstwie domowym. Prawidłowość przyjętej powierzchni użytkowej mieszkania i pomieszczeń podlega wówczas ocenie przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego.
3. W budynku przewidzieć należy jedno pomieszczenie gospodarcze dla każdego mieszkania oraz powierzchnie na przechowywanie wózków dziecięcych w każdej klatce schodowej.
§  18. Wyposażenie techniczne mieszkań powinno spełniać poniższe warunki, dodatkowe w stosunku do określonych w przepisach techniczno-budowlanych:
1) w łazience należy zainstalować wannę, umywalkę, a w mieszkaniach bez wydzielonego ustępu - miskę ustępową,
2) w pomieszczeniu kuchennym należy zainstalować zlewozmywak dwukomorowy odbudową oraz kuchenkę gazową czteropaleniskowany z piekarnikiem lub równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną.
§  19. Materiały, wyroby i technologie stosowane w przedsięwzięciach finansowanych z udziałem Krajowego Funduszu Mieszkaniowego powinny charakteryzować się szczególnie wysokimi walorami ekologicznymi oraz termicznymi i energetycznymi.

Rozdział  6

Przepis końcowy

§  20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 Kategorie i minimalna powierzchnia użytkowa mieszkań oraz liczba osób zasiedlenia początkowego

Kategoria mieszkaniaLiczba pokoiPowierzchnia minimalna (m2)Zasiedlenie początkowe (osoby)
1234
1P1321 lub 2
2Pm2443
2Pd2504
3Pm3635
3Pd3696
4P4766
Liczbę osób zasiedlenia początkowego można zmniejszyć o 1, uwzględniając prawdopodobieństwo powiększenia się liczby osób w gospodarstwie, dla którego przeznacza się mieszkanie.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 Maksymalne wartości współczynnika "k" ścian, stropów i stropodachów w budynkach mieszkalnych

Lp.Rodzaj przegrody i temperatura t1 w pomieszczeniukmax W/(m2 K)
1Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym)
a) t1>16°C
- pełne, z otworami okiennymi i drzwiowymi0,301)
- ze wspornikami balkonowymi przenikającymi

ścianę

0,351)
b) t1<16°C (niezależnie od rodzaju ściany)0,60
2Stropodachy i stropy pod nie ogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami
a) t1>16°C0,251)
b) 8°C1<16°C0,45
3Stropy nad piwnicami nie ogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi0,45
1) W wypadku gdy zachowanie maksymalnych wartości współczynnika "k" powoduje trudności konstrukcyjne lub technologiczne prowadzące do nadmiernego podniesienia kosztów przegrody, wartości te mogą być powiększone, jednak nie więcej niż o 0,05 W/(m2 K).