§ 23. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  23. 
1. 
Do sprawdzianów, zaliczeń i egzaminów cząstkowych stosuje się następującą skalę ocen:
1)
5 - bardzo dobry (bdb);
2)
4 - dobry (db);
3)
3 - dostateczny (dst);
4)
2 - niedostateczny (ndst).
2. 
Oceny ze sprawdzianów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią elementu wyliczania średniej, o której mowa w ust. 5.
3. 
Słuchacz, który nie uzyskał zaliczenia lub nie zdał egzaminu cząstkowego w terminie przewidzianym programem szkolenia, z powodu nieobecności lub uzyskania oceny niedostatecznej, ma prawo do jednego poprawkowego zaliczenia lub egzaminu cząstkowego, w terminie wyznaczonym przez osobę, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 5.
4. 
Uzyskanie oceny niedostatecznej z poprawkowego zaliczenia lub egzaminu cząstkowego, przewidzianych programem szkolenia, skutkuje niedopuszczeniem słuchacza do egzaminu kończącego szkolenie, zwanego dalej "egzaminem końcowym".
5. 
Z ocen otrzymanych z zaliczeń i egzaminów cząstkowych jest wyliczana średnia arytmetyczna, na podstawie której ustala się ocenę końcową ze szkolenia według następującej skali ocen:
1)
od 4,51 do 5,00 - bardzo dobry (5);
2)
od 3,51 do 4,50 - dobry (4);
3)
od 2,51 do 3,50 - dostateczny (3);
4)
od 2,00 do 2,50 - niedostateczny (2).
6. 
Jeżeli program szkolenia nie przewiduje w jego trakcie zaliczeń i egzaminów cząstkowych, to ocena końcowa ze szkolenia uzyskana przez słuchacza odpowiada wynikowi egzaminu końcowego.