§ 12. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  12. 
Tematyka szkolenia na pierwszy stopień oficerski obejmuje w szczególności:
1)
zagadnienia związane z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz analityczno-informacyjnych;
2)
problematykę związaną z ochroną informacji niejawnych i bezpieczeństwem działania SWW;
3)
psychologiczne aspekty służby w SWW;
4)
wybrane zagadnienia z problematyki prawnej;
5)
doskonalenie strzeleckie oraz zajęcia sportowe.