§ 11. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  11. 
1. 
Szkolenie na pierwszy stopień oficerski służy pogłębianiu wiedzy oraz umiejętności zawodowych funkcjonariusza koniecznych do należytego wykonywania zadań służbowych w korpusie oficerów.
2. 
Na szkolenie można skierować funkcjonariusza, który spełnia następujące warunki:
1)
posiada wyższe wykształcenie;
2)
pełni służbę lub jest przewidziany do pełnienia służby na stanowisku, z którym związany jest stopień oficerski.