§ 10. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  10. 
Tematyka szkolenia na pierwszy stopień chorążego obejmuje w szczególności:
1)
realizację zadań służbowych w SWW;
2)
zagadnienia z zakresu ochrony informacji niejawnych;
3)
zasady gospodarki materiałowo-finansowej w SWW;
4)
podstawy psychologii;
5)
elementy doskonalenia strzeleckiego;
6)
zajęcia sportowe.