§ 9. - Szczegółowe wymagania weterynaryjne w handlu zwierzętami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.142.1512

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2004 r.
§  9.
1.
Owce i kozy mogą być przedmiotem handlu, jeżeli:
1)
pochodzą z gospodarstwa, do którego:
a)
nie wprowadzono innych owiec i kóz - w okresie 21 dni poprzedzających wysyłkę,
b)
nie wprowadzano zwierząt parzystokopytnych przywożonych z państwa trzeciego - w okresie 30 dni poprzedzających wysyłkę

- chyba że zwierzęta te były utrzymywane w izolacji od innych zwierząt w gospodarstwie;

2)
stale przebywały w gospodarstwie pochodzenia:
a)
przez co najmniej 30 dni poprzedzających wysyłkę,
b)
przez co najmniej 21 dni - w przypadku owiec i kóz przeznaczonych do uboju,
c)
od urodzenia - w przypadku owiec i kóz mających mniej niż 30 dni życia.
2.
Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. a nie stosuje się, jeżeli owce lub kozy są transportowane bezpośrednio do rzeźni w celu niezwłocznego uboju, z wyłączeniem miejsc gromadzenia zwierząt lub obiektów, o których mowa w § 8 ust. 2, albo za pośrednictwem jednego miejsca gromadzenia zwierząt państwa pochodzenia, przewozu lub przeznaczenia, z którego są transportowane bezpośrednio do rzeźni.
3.
Owce i kozy przeznaczone do uboju od dnia wysyłki nie mogą przebywać dłużej niż 6 dni w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej niż państwo członkowskie miejsca przeznaczenia.
4.
Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku transportu zwierząt drogą morską.